مشاوره شغلی و سازمانی, دوره (11), شماره (39), سال (2019-6) , صفحات (9-28)

عنوان : ( بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد- )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , وسن کامل عفلوک الحسناوی , مرضیه ادیب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر رفتار انحرافی با توجه به نقش واسطه­ای تعهد عاطفی است. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل600 نفر از کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد وحجم نمونه مطلوب با استفاده از فرمول کوکران242 نفر تعیین شد که با توجه به پیش‌بینی عدم بازگشت تعدادی از پرسش‌نامه‌ها، 300 پرسش‌نامه‌ به‌صورت تصادفی طبقه‌ای بین کارکنان توزیع گردید. از این تعداد پرسشنامه، 252 پرسش‌نامه برگشت داده شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه‌های تعهد عاطفی، احساس همبستگی معنوی در محیط کار، مسئولیت اجتماعی اخلاقی و رفتارهای انحرافی استفاده شد که همه‌ آن‌ها از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مدل یابی معادله‌ ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله‌ ساختاری استفاده گردید. یافته­ ها: یافته­های پژوهش نشان می‌دهند که احساس همبستگی معنوی بر تعهد عاطفی تأثیر مستقیم و مثبت و بر بروز رفتارهای انحرافی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین یافته­های حاصل نشان داد که مسئولیت اجتماعی اخلاقی در تبیین تعهد عاطفی و کاهش بروز رفتارهای انحرافی نقش زیادی را ایفا می­کند. این یافته‌ها بر نقش احساس همبستگی معنوی، مسئولیت اجتماعی اخلاقی و نقش واسط و اهمیت تعهد عاطفی در پیش‌بینی بروز رفتارهای انحرافی تأکید دارد. نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش نشان می­دهد که توجه به احساس همبستگی معنوی، تعهد عاطفی و مسئولیت اجتماعی اخلاقی بر کاهش رفتار انحرافی اثرگذار است.

کلمات کلیدی

عهد عاطفی؛ رفتار انحرافی؛ مسئولیت اجتماعی اخلاقی؛ احساس همبستگی معنوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072933,
author = {ملک زاده, غلامرضا and الحسناوی, وسن کامل عفلوک and ادیب زاده, مرضیه},
title = {بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد-},
journal = {مشاوره شغلی و سازمانی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {39},
month = {June},
issn = {2008-1626},
pages = {9--28},
numpages = {19},
keywords = {عهد عاطفی؛ رفتار انحرافی؛ مسئولیت اجتماعی اخلاقی؛ احساس همبستگی معنوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد-
%A ملک زاده, غلامرضا
%A الحسناوی, وسن کامل عفلوک
%A ادیب زاده, مرضیه
%J مشاوره شغلی و سازمانی
%@ 2008-1626
%D 2019

[Download]