راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (11), شماره (2), سال (2018-6) , صفحات (26-38)

عنوان : ( شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن )

نویسندگان: هانیه هژبریان , علی محمد رضایی , ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی , محمدعلی محمدی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شکوفایی به داشتن تجربه خوب از زندگی اشاره دارد و ترکیبی از احساس خوب و کارکرد مؤثر است. روانشناسان مثبت‌گرا معتقدند آموزش شکوفایی باید در سال‌های مدرسه و از معلمان یک جامعه آغاز شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار برآن بود. روش کار: به منظور انجام این پژوهش توصیفی، 412 نفر از معلمان دبیرستان‌های شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس شکوفایی روانشناختی -هژبریان، رضایی، بیگدلی، نجفی و محمدی‌فر، 1396- بود که 3 مؤلفه احساس رضایت/شادکامی، شایستگی فردی و مشارکت اجتماعی را اندازه‌گیری می‌کند. نتایج بااستفاده از آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و تک متغیره تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج توصیفی نشان داد که 6/4 درصد معلمان پژمرده، 8/41 درصد نسبتاً شکوفا و 6/53 درصد شکوفا می‌باشند. وضعیت معلمان در مؤلفه شایستگی فردی نسبتاً مطلوب و از نظر احساس رضایت/شادکامی نیازمند توجه است. مقایسه شکوفایی براساس متغیرهای جمعیت‌شناختی نیز نشان داد که معلمان متأهل در هر سه مؤلفه شکوفایی نمرات بالاتری به‌دست آوردند. معلمان رسمی نیز در مؤلفه مشارکت اجتماعی نمرات بالاتری نسبت به معلمان غیررسمی کسب کردند. میزان شکوفایی براساس سایر متغیرها -جنسیت، رشته و مدرک تحصیلی، تحصیلات والدین، سابقه خدمت و قومیت- در معلمان تفاوت معناداری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود یک برنامه مداخله‌ای برای ارتقاء شکوفایی معلمان تدوین و در آموزش‌های ضمن خدمت آنان ارائه شود. همچنین تمهیداتی به‌منظور افزایش حمایت شغلی برای معلمان غیررسمی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به معلمان مجرد درنظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, شیوع شناسی, شکوفایی, احساس رضایت, شادکامی, شایستگی, مشارکت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072970,
author = {هانیه هژبریان and علی محمد رضایی and بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی and محمدعلی محمدی فر},
title = {شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن},
journal = {راهبردهای آموزش در علوم پزشکی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {2},
month = {June},
issn = {2345-5284},
pages = {26--38},
numpages = {12},
keywords = {شیوع شناسی، شکوفایی، احساس رضایت، شادکامی، شایستگی، مشارکت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن
%A هانیه هژبریان
%A علی محمد رضایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%A محمدعلی محمدی فر
%J راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
%@ 2345-5284
%D 2018

[Download]