چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2018-12-06

عنوان : ( زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل های آهکی بررسی شده است. نهشته های مذکور 105 متر بوده و عمدتا شامل مارن، ماسه سنگ و سنگ آهک هستند. در این مطالعه تعداد 28 گونه متعلق به 13جنس از نانوفسیل های آهکی شناسایی شد. براساس گونه های شاخص نانوفسیلی زیست زون های NP24 تا NN3 از زون بندی Martini -1971- تعیین گردید. زیست زون های تعیین شده نشانگر سن الیگوسن پسین تا میوسن پیشین برای نهشته های مطالعه شده هستند.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, جیرفت, نانوفسیل های آهکی, الیگوسن, میوسن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072983,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، جیرفت، نانوفسیل های آهکی، الیگوسن، میوسن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی
%A هادوی, فاطمه
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2018

[Download]