تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (7), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (87-106)

عنوان : ( بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد )

نویسندگان: احمد توکلی , محمدعلی فائضی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره گیری از مدل های مدیریت درآمد در صنایع مختلف رو به افزایش است. این افزایش در بهبود عملکرد و سودآوری این مدل ها در کسب و کارها ریشه دارد. یکی از کسب و کارهای پراهمیت در این حوزه، صنعت هتلداری است که دارای فرایند رزرو و متغیرهای تصادفی ناشی از آن است. مدل کلاسیک رزرو مازاد، یک مدل مرسوم در مدیریت درآمد تلقی می شود که تلاش می کند بین تعداد مشتریان حاضر در سرویس مورد نظر و تعداد مشتریان غایب -No-Show- تعادل ایجاد کند. این مدل فرصتی ایجاد خواهد کرد تا بتوان با مطالعه توابعی که توزیع حضور مشتریان را به صورت احتمالی بیان می کنند، تعدادی مشتری مازاد را به سیستم اضافه کرد و عملاً از نبود مشتریان غایب نیز درآمد کسب کنند. در این پژوهش، با به کار بستن شبکه عصبی مصنوعی با عنوان ابزاری در تخمین تعداد مشتریان غایب، تابع احتمال دوجمله ای که در مدل رزرو مازاد به کار رفته، بهبود داده شده و پارامتر احتمالی آن به طور دقیق تری برآورد شده است. این امر ناشی از برازشی است که شبکه عصبی پرسپترون یک یا چندلایه در زمینه شاخص های موثر در حاضرشدن یا نشدن مشتریان ایجاد خواهدکرد. بنابراین، این توانایی ایجاد خواهد شد که مدلی پویا را برای هر بار فروش و رزرو مشتریان در بنگاه ایجاد کنیم که پارامتر احتمال حضور یا غیبت مشتریان با در نظر گرفتن شاخص های تاثیرگذار برآورده شود.

کلمات کلیدی

, شبکه های عصبی مصنوعی, صنعت هتلداری, مدل رزرو مازاد, مدیریت درآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073019,
author = {توکلی, احمد and فائضی راد, محمدعلی},
title = {بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2017},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7744},
pages = {87--106},
numpages = {19},
keywords = {شبکه های عصبی مصنوعی، صنعت هتلداری، مدل رزرو مازاد، مدیریت درآمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد
%A توکلی, احمد
%A فائضی راد, محمدعلی
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2017

[Download]