مطالعات عرفانی, دوره (13), شماره (26), سال (2019-1) , صفحات (143-170)

عنوان : ( سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانی )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سفرهای چهارگانۀ عرفانی با ابتکار عفیف‌الدین تِلِمْسانی به وجود آمده و توسط عرفای بعد از وی، از جمله عبدالرزاق کاشانی، رشد و تکامل یافته است. این سفرها نزد تلمسانی معانی ویژه‌ای دارد؛ عبدالرزاق کاشانی در ابتدا این معانی را پذیرفته، اما سپس در تعریف سفرها تغییراتی ایجاد کرده است. با بررسی آثار هریک از ایشان، ضمن ارائۀ تفاسیرشان، به مقایسۀ نظریات هریک پرداخته و با تحلیل آن‌ها نکات مشترک و ممتاز دیدگاه آن‌دو بیان شده است. تلمسانی مبتکر سفرهای چهارگانه است. بعد از تلمسانی، کاشانی مهم‌ترین عارفی است که سفرها را تعریف و احکام هریک از آن‌ها را مطرح کرده است. در این مقاله، سعی شده با جست‌وجو در آثار هریک از ایشان، ویژگی‌های پراکندۀ سالک در هریک از سفرها استخراج و با تحلیل محتوا و تطبیق آرای ایشان، جزئیات ویژگی‌های سالک در سفرهای چهارگانه بررسی شود. این سفرها نزد تلمسانی با تفصیل بیشتری مطرح است تا کاشانی. در نظر تلمسانی، سفر چهارم با انتخاب جوار الهی توسط سالک و مرگ وی انجام می‌شود. بر این اساس، وی سه سفر را توضیح داده است نه چهار سفر. در نظر کاشانی، سالک در پایان سفر دوم، شایستگی پیر و مرشد شدن و هدایت انسان‌ها را واجد می‌گردد. سفر سوم و چهارم کمتر شناسایی شده است.

کلمات کلیدی

, اسفار اربعه, عفیف‌الدین تلمسانی, عبدالرزاق کاشانی, سلوک عرفانی, مقام فنای عرفانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073024,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانی},
journal = {مطالعات عرفانی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {26},
month = {January},
issn = {2008-6555},
pages = {143--170},
numpages = {27},
keywords = {اسفار اربعه، عفیف‌الدین تلمسانی، عبدالرزاق کاشانی، سلوک عرفانی، مقام فنای عرفانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانی
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J مطالعات عرفانی
%@ 2008-6555
%D 2019

[Download]