نوید نو, دوره (21), شماره (67), سال (2018-12) , صفحات (20-29)

عنوان : ( تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال )

نویسندگان: فرزانه عباسی , طیبه ریحانی , سید محسن اصغری نکاح , حمید رضا بهنام وشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : بستری شدن در بیمارستان موجب ترس کودکان می شود و این امر میتواند عامل مهمی در به تاخیرانداختن بهبودی آنها باشد. در این ارتباط، استفاده از عروسک منجر به کاهش استرس در کودکان میشود؛ بنابراین با توجه به اینکه ظاهر پرستاران در مراکز درمانی نقش مهمی دارد، شایسته است که رنگ و طرح لباس پرستاران به گونه ای انتخاب شود که موجب جلب اعتماد و توجه کودکان گردد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 3-6سال انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی میباشد که در ارتباط با 50کودک 3-6سال در بدو پذیرش در بخش اطفال بیمارستان امام رضا -ع- مشهد و تقسیم آنها به دو گروه 25نفری در سال 1395انجام شده است. شایان ذکر میباشد که کودکان واجد شرایط بهصورت تخصیص تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش جمع آوری شدند که در بخش اول مشخصات فردی به صورت مصاحبه و با استفاده از پرونده کودکان تکمیل گردید و در بخش دوم به منظور بررسی ترس از ابزار خودگزارشی ترس - -Child Fear Scaleاستفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمره ترس در گروه کنترل 63/0±35/4و در گروه مداخله 26/0±32/7بوده است که این تفاوت به لحاظ آماری معنادار بود-001/0 ≥ p-. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بودند که مداخله با تن پوش کلاه قرمزی باعث کاهش ترس در کودکان شده است؛ بنابراین به منظور کاهش ترس کودکان، استفاده از تن پوش در بخش اطفال توصیه میگردد

کلمات کلیدی

, پذیرش, ترس, کودکان, تن پوش عروسکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073034,
author = {فرزانه عباسی and طیبه ریحانی and اصغری نکاح, سید محسن and حمید رضا بهنام وشانی},
title = {تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال},
journal = {نوید نو},
year = {2018},
volume = {21},
number = {67},
month = {December},
issn = {1029-9556},
pages = {20--29},
numpages = {9},
keywords = {پذیرش، ترس، کودکان، تن پوش عروسکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال
%A فرزانه عباسی
%A طیبه ریحانی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A حمید رضا بهنام وشانی
%J نوید نو
%@ 1029-9556
%D 2018

[Download]