تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (49), شماره (5), سال (2018-12) , صفحات (1071-1082)

عنوان : ( بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه زراعی در استان گلستان )

نویسندگان: علی جبله , علی نجفی نژاد , محسن حسینعلی زاده , علی محمدیان بهبهانی , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ششش

کلمات کلیدی

ششش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073042,
author = {علی جبله and علی نجفی نژاد and محسن حسینعلی زاده and علی محمدیان بهبهانی and گل کاریان, علی},
title = {بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه زراعی در استان گلستان},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2018},
volume = {49},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-479X},
pages = {1071--1082},
numpages = {11},
keywords = {ششش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه زراعی در استان گلستان
%A علی جبله
%A علی نجفی نژاد
%A محسن حسینعلی زاده
%A علی محمدیان بهبهانی
%A گل کاریان, علی
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2018

[Download]