مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (701-729)

عنوان : ( سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی )

نویسندگان: مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکل‌گیری چرخه‌های رونق یا رکود و نوسانات قیمتی در بازار مسکن، بر اقتصاد کشور و خانوارها تأثیرگذار است. روندهای بازار مسکن، از تقاضای سوداگرانه و تجربیات، نگرش‌ها و انتظارات کنشگران از جمله سرمایه‌گذاران واسطه‌ای تأثیر می‌پذیرد. از این‌رو، پژوهش حاضر به واکاوی تجربۀ زیسته و ادراک عاملان بازار مسکن از رفتار سرمایه‌گذاران واسطه‌ای مسکن می‌پردازد. این پژوهش به‌لحاظ ماهیت اکتشافی، از لحاظ رویکرد اجرا کیفی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین این تحقیق به‌لحاظ معیار زمان، مقطعی -1395-1396- و توصیفی-تبیینی است. برای این مطالعه، مصاحبه‌های عمیق با 20 نفر از فعالان حوزۀ مسکن در مشهد انجام شد و تحلیل داده‌ها به روش نظریۀ زمینه‌ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفت. ماحصل کدگذاری باز داده‌ها 228 کد اولیه بود که پس از چند مرحله کدگذاری، در قالب 17 مقولۀ محوری قرار گرفت و درنهایت، پدیدۀ مرکزی با عنوان «سرمایه‌گذاران واسطه‌ای به‌مثابۀ سوداگران حرفه‌ای» به‌دست آمد. از جمله مقوله‌های اصلی به‌دست‌آمده به‌عنوان شرایط زمینه‌ای می‌توان به رونق‌یابی واسطه‌گری‌ها در حیات کلان‌شهری، تنوع الگوهای مالکیت زمین و مسکن در کلان‌شهر مشهد، الگوی سیاست‌گذاری رفاهی در ایران و تحولات تاریخی سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد. شرایط مداخله‌ای متشکل از سرمایه‌گذار واسطه‌ای به‌مثابۀ کنشگر آگاه، آگاهی از بازارهای رقیب و سوابق شغلی و شرایط سنی، و شرایط علی شامل تراکم و تعدد تجربه، داشتن سرمایۀ کافی و ویژگی‌های شخصیتی مساعد است. اخذ راهبردهایی مانند تبانی با بنگاه‌دار، جایگزینی موقت نقش، تعلیق حضور و حضور مضاعف، به پیامدهایی از جمله وابستگی به جریان‌های بازار، موقعیت منعطف در بازار، درگیری با چالش منزلتی و سودبری حداکثری منجر شده است.

کلمات کلیدی

تقاضای سوداگرانه؛ سرمایه‌گذاران واسطه‌ای؛ عاملان بازار مسکن؛ منفعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073046,
author = {چاری صادق, مسعود and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا and کرمانی, مهدی and فیضی, مهدی},
title = {سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی},
journal = {مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-5254},
pages = {701--729},
numpages = {28},
keywords = {تقاضای سوداگرانه؛ سرمایه‌گذاران واسطه‌ای؛ عاملان بازار مسکن؛ منفعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی
%A چاری صادق, مسعود
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A کرمانی, مهدی
%A فیضی, مهدی
%J مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
%@ 2322-5254
%D 2019

[Download]