تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (9), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (177-189)

عنوان : ( ارزیابی اثرتلفیقی کاربرد نواری علف کش وکولتیواسیون بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی -Solanum tuberosum L- )

نویسندگان: مسلم تقی پور , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تلفیقی کاربرد نواری علف کش و استفاده از کولتیواتور بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 12 تیمار شامل: 2 سطح از عامل کولتیواتور بین ردیفی - بدون کاربرد کولتیواتور و کاربرد یک بار کولتیواتور- و عامل علف کش در شش سطح، شامل کاربرد پیش رویشی پندیمتالین + کاربرد پس رویشی متری بیوزین بصورت سراسری، کاربرد پیش رویشی پندیمتالین + کاربرد پس رویشی متری بیوزین بصورت نواری، کاربرد پیش رویشی پندیمتالین به تنهایی، کاربرد پس رویشی متری بیوزین بصورت سراسری به تنهایی، کاربرد پس رویشی متری بیوزین به صورت نواری به تنهایی و بدون کاربرد علف کش بودند. علف کش پندیمتالین با فرمولاسیون EC 33 % و به میزان 1/1 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار، و علف کش متری بیوزین با فرمولاسیون WP 70% و به مقدار 700 گرم ماده مؤثره در هکتار، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تیمارهای کاربرد پیش رویشی پندیمتالین+ کاربرد پس رویشی سراسری و نواری متری بیوزین، باعث بیشترین عملکرد -158/41 و 168/36 تن در هکتار- و کمترین زیست توده کل علف های هرز شد. همچنین تیمارهای بدون کاربرد علف کش و کاربرد علف کش پندیمتالین به تنهایی نیز، کمترین عملکرد -482/16 و 752/18 تن در هکتار- و بیشترین زیست توده کل علف هرز را ایجاد کردند. کاربرد یک بار کولتیواتور بر زیست توده کل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی تأثیر معنی داری ایجاد نکرد، و فقط سبب کاهش تراکم کل علف های هرز شد. به طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش، برهمکنش کاربرد کولتیواتور و کاربرد علف کش، بر تراکم و زیست توده کل علف های هرز و عملکرد غده و زیست توده سیب زمینی معنی داری نشد، که دلیل احتمالی آن ناکافی بودن دفعات کاربرد کولتیواتور بود.

کلمات کلیدی

, پندیمتالین, زیست توده, کاربرد سراسری, متری بیوزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073050,
author = {تقی پور, مسلم and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اثرتلفیقی کاربرد نواری علف کش وکولتیواسیون بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی -Solanum tuberosum L-},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {177--189},
numpages = {12},
keywords = {پندیمتالین، زیست توده، کاربرد سراسری، متری بیوزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرتلفیقی کاربرد نواری علف کش وکولتیواسیون بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی -Solanum tuberosum L-
%A تقی پور, مسلم
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2019

[Download]