علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (243-256)

عنوان : ( تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه )

نویسندگان: محمد حسین شریعتمداری , مهدی پارسا , احمد نظامی , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزشیابی تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود در شرایط تنش خشکی دو آزمایش جداگانه انجام شد. در آزمایش اول تاثیر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم نخود در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم در گلخانه انجام شد. در این بخش پرایمینگ بذرها مانند آزمایش اول انجام شد ولی گیاهان تحت تیمارهای خشکی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش مدت خیساندن بذور در آب از شاهد به 24 ساعت، توانست درصد جوانه زنی را 8 درصد و سرعت جوانه زنی را 25 درصد افزایش دهد. پرایمینگ بذور سبب افزایش طول ریشه چه و ساقه چه در هر دو رقم شد ولی رقم MCC510 دارای طول ریشه چه و ساقه چه بالاتری نسبت به رقم ILC 6266 بود. همچنین با افزایش مدت زمان هیدروپرایمینگ به 24 ساعت در رقم ILC 6266 و MCC 510 شاخص بنیه طولی بذر به ترتیب 41 و 52 درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. بر اساس نتایج آزمایش گلخانه ای هیدروپرایمینگ تا حدودی توانست اثرات مخرب تنش خشکی را کاهش دهد بطوریکه هیدروپرایمینگ 24 ساعت در رقم MCC 510 توانست درصد سبز شدن را به 100 درصد برساند. شاخص بنیه طولی گیاهچه در دو رقم نخود تا تنش خشکی 50 درصد ظرفیت زراعی متفاوت بودند ولی پس از آن با افزایش تنش خشکی این صفت در هر دو رقم کاهش یافت. در رابطه با شاخص بنیه وزنی گیاهچه نیز افزایش تنش خشکی در هر دو رقم سبب کاهش معنی دار آن در تمامی سطوح هیدروپرایمینگ شد.

کلمات کلیدی

ارتفاع بوته؛ بذر؛ بنیه بذر؛ ظرفیت زراعی مزرعه؛ ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073051,
author = {شریعتمداری, محمد حسین and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and کافی, محمد},
title = {تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {243--256},
numpages = {13},
keywords = {ارتفاع بوته؛ بذر؛ بنیه بذر؛ ظرفیت زراعی مزرعه؛ ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
%A شریعتمداری, محمد حسین
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2018

[Download]