پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (24), شماره (68), سال (2018-6) , صفحات (13-36)

عنوان : ( تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند )

نویسندگان: زهرا حسین نژاد , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برندسازی دیگر مانند گذشته محدود به کالا نمی‌شود؛ بلکه بخش آموزش عالی نیز به‌دنبال بهره‌مندی از برندسازی موفقیت‌آمیز است. از آنجایی‌که دانشگاه‌ها به اهمیت جذب دانشجویان و داشتن تصویر متمایز در بازار رقابتی پی برده‌اند، لازمه دستیابی به تصویر برند متمایز، عملکرد مناسب دانشگاه است و از مقدمات دستیابی به عملکرد برتر، داشتن استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت مناسب است. هدف پژوهش حاضر تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد از طریق نقش واسط عملکرد برند است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در یکی از دانشگاه‌های معتبر شمال شرق کشور بوده که 370 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه با تأیید روایی و پایایی آن استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون بارن و کنی استفاده شد که فرضیه‌های تحقیق با نرم‌افزار SPSS و آموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر عملکرد برند تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر عملکرد برند بر تعهد و تصویر برند مثبت و معنادار بود. علاوه بر این نقش میانجی‌گری عملکرد برند بین استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی و تعهد مشتری و تصویر برند نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

استراتژی اکتشافی؛ استراتژی پالایشی؛ تصویر برند؛ تعهد مشتری؛ عملکرد برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073053,
author = {حسین نژاد, زهرا and ناظمی, شمس الدین and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند},
journal = {پژوهش های مدیریت راهبردی},
year = {2018},
volume = {24},
number = {68},
month = {June},
issn = {2228-5067},
pages = {13--36},
numpages = {23},
keywords = {استراتژی اکتشافی؛ استراتژی پالایشی؛ تصویر برند؛ تعهد مشتری؛ عملکرد برند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند
%A حسین نژاد, زهرا
%A ناظمی, شمس الدین
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش های مدیریت راهبردی
%@ 2228-5067
%D 2018

[Download]