پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (9), شماره (17), سال (2018-4) , صفحات (182-192)

عنوان : ( نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان )

نویسندگان: علی جبله , علی نجفی نژاد , محسن حسینعلی زاده , علی محمدیان بهبهانی , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دامنه¬های زراعی لسی سالانه حجم زیادی از رواناب و رسوب را به داخل شهر گرگان وارد کرده که به دلیل سیستم زهکش نامناسب، خسارات مالی زیادی را به دنبال دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر سناریوهای مختلف پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب خروجی سه دامنه¬ آبخیزی با مساحت 5/9 هکتار می¬باشد. بنابراین مقدار رواناب و رسوب حوضه برای مدت یک سال توسط مدل WEPP شبیه‌سازی و با نتایج شبیه‌ساز باران در سطح پلات مقایسه گردید. درمجموع هشت سناریوی رایج پوشش گیاهی شامل شرایط فعلی، حداقل و حداکثر پوشش گیاهی محتمل و وجود و عدم وجود پوشش گیاهی یک‌ساله و دائمی شبیه¬سازی شده و به‌صورت جفتی مورد مقایسه قرار گرفت. حجم رواناب کل و رسوب برای وضعیت کنونی حوضه به ترتیب 1945 مترمکعب در سال و 1/5 تن در هکتار در سال برآورد گردید. نتایج مقایسه سناریوها نشان داد که میزان رواناب و رسوب حوضه به ترتیب از 1487 مترمکعب در سال و 4/0 تن در هکتار در سناریوی حداکثر پوشش گیاهی محتمل -بیش از 80 درصد-، به 5032 مترمکعب در سال و 5/64 تن در هکتار در سال در سناریو حداقل پوشش گیاهی محتمل -آیش همراه با شخم- حوضه افزایش می‌یابد. همچنین اختلاف رسوب بین دو سناریوی پوشش دائمی گراس و زراعت جو کل حوضه معادل 8/12 تن در هکتار و این مقدار برای دو سناریوی زراعت جو و آیش همراه با شخم اراضی کشاورزی حوضه 2/10 تن در هکتار در سال محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, اراضی لسی شیب¬دار, رواناب و رسوب, سناریوهای پوشش گیاهی, مدل .WEPP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073066,
author = {علی جبله and علی نجفی نژاد and محسن حسینعلی زاده and علی محمدیان بهبهانی and گل کاریان, علی},
title = {نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان},
journal = {پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز},
year = {2018},
volume = {9},
number = {17},
month = {April},
issn = {2251-6174},
pages = {182--192},
numpages = {10},
keywords = {اراضی لسی شیب¬دار، رواناب و رسوب، سناریوهای پوشش گیاهی، مدل .WEPP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان
%A علی جبله
%A علی نجفی نژاد
%A محسن حسینعلی زاده
%A علی محمدیان بهبهانی
%A گل کاریان, علی
%J پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
%@ 2251-6174
%D 2018

[Download]