مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (7), شماره (19), سال (2018-4) , صفحات (81-95)

عنوان : ( کاربرد الگوریتم‌های داده‌کاوی در تفکیک منابع رسوبی حوزۀ آبخیز نوده گناباد )

نویسندگان: مهدی بشیری , مهسا آریاپور , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمۀ اجرای برنامه‌های کنترل رسوب، شناسایی اهمیت نسبی منابع رسوب، میزان مشارکت آن‌ها و در نتیجه شناسایی مناطق بحرانی آبخیزهاست. در این پژوهش از الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تفکیک منابع رسوبی حوضۀ نوده گناباد در استان خراسان ‌رضوی با کمک متغیرهای ژئوشیمیایی، دانه‌بندی و سنگ‌شناسی استفاده‌ شد. یازده الگوریتم برای طبقه‌بندی در نرم‌افزار MATLAB برنامه‌نویسی و نتایج براساس ضریب تبیین و میانگین مربع خطا با یکدیگر مقایسه شد. بررسی غلظت عناصر ژئوشیمیایی در هفت واحد زمین‌شناسی حوضه نشان داد که عناصر Ca، Fe، Mg وAL دارای بیشترین و عناصر B و Co دارای کمترین غلظت در نمونه‌های خاک است. ارزیابی کلی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مرحلۀ آموزش نشان داد که الگوریتم‌های تحلیل ممیزی، جنگل تصادفی، k نزدیک‌ترین همسایه و ماشین‌های بردارپشتیبان با توابع خطی، چندجمله‌ای، چندگانه و شعاع مبنا با حداکثر مقدار ضریب تبیین -1=R2- و حداقل مقدار میانگین مربع خطا -0MSE=-، دقیق‌ترین الگوریتم‌ها در تفکیک منابع رسوبی هستند و روش درخت رگرسیونی ضعیف‌ترین عملکرد را دارد. در مرحلۀ آزمون نیز ماشین‌های بردارپشتیبان با تابع شعاع مبنا، دقیق‌ترین الگوریتم و درخت طبقه‌بندی با بالاترین خطا، ناکارآمدترین الگوریتم بود. همچنین ورود متغیرهای ژئوشیمیایی منجر به بالاترین دقت در تفکیک منابع رسوبی شد و متغیرهای دانه‌بندی کمترین دقت تفکیک را باعث شد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم‌های طبقه‌بندی, منشأیابی, حوضۀ نوده, غلظت عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073067,
author = {مهدی بشیری and مهسا آریاپور and گل کاریان, علی},
title = {کاربرد الگوریتم‌های داده‌کاوی در تفکیک منابع رسوبی حوزۀ آبخیز نوده گناباد},
journal = {مهندسی اکو سیستم بیابان},
year = {2018},
volume = {7},
number = {19},
month = {April},
issn = {۲۵۳۸-۶۳۳۶},
pages = {81--95},
numpages = {14},
keywords = {الگوریتم‌های طبقه‌بندی، منشأیابی، حوضۀ نوده، غلظت عناصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوریتم‌های داده‌کاوی در تفکیک منابع رسوبی حوزۀ آبخیز نوده گناباد
%A مهدی بشیری
%A مهسا آریاپور
%A گل کاریان, علی
%J مهندسی اکو سیستم بیابان
%@ ۲۵۳۸-۶۳۳۶
%D 2018

[Download]