سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری , 2018-06-19

عنوان : ( ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- )

نویسندگان: مریم مهربان , علی گل کاریان , خه بات خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک در ایران یکی از مشکلات اساسی به ویژه در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است که پیشگیری یا مبارزه با آن نیازمند شناخت مناطق بحرانی و همچنین شناخت و نقش انواع مختلف فرسایش آبی در تخریب زمین و تولید رسوب است. از میان انواع مختلف فرسایش آبی، فرسایش خندقی یکی از مهمترین رخدادهای موثر در نابودی خاک، تغییر منظر زمین و تخریب منابع آبی است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی و شناسایی عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی منطقه شورلوق میباشد. بدینمنظور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی -GIS-، نقشه های توپوگرافی، تصاویر ماهوارهای و بازدیدهای صحرایی، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه پراکنش خندق ها، و نقشه های ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، ویژگیهای خاک -بافت-، شاخص پوشش گیاهی، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، تراکم آبراهه، تراکم جاده، شاخص قدرت جریان، شاخص انتقال رسوب، شاخص رطوبت توپوگرافی تهیه گردید. سپس به بررسی رابطه متقابل بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پرداختیم. با توجه به تعداد نقاط خندقی و در نظر گرفتن همان تعداد نقاط غیر خندقی توسط مدل MAXENT و بررسی ارتباط بین عوامل موجود، براساس درجه اهمیت به ترتیب لیتولوژی و فاصله از رودخانه به عنوان مهم ترین عوامل مشخص شدند و پس از تهیه نقشه پیشبینی نتایج نشان داد که 17 / 66 درصد از خندقهای منطقه در کلاس پرخطر و بسیار پرخطر واقع شدهاند . میزان AUC نهایی مدل ماکزیمم آنتروپی برای دادههای آموزش 84 / 0 و دادههای آزمون 79 / 0 بهدست آمد که نشان دهنده دقت بالای مدل می باشد.

کلمات کلیدی

, فرسایش خندقی, ماکزیمم آنتروپی, MAXENT , AUC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073082,
author = {مهربان, مریم and گل کاریان, علی and خه بات خسروی},
title = {ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی-},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرسایش خندقی، ماکزیمم آنتروپی، MAXENT ، AUC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی-
%A مهربان, مریم
%A گل کاریان, علی
%A خه بات خسروی
%J سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
%D 2018

[Download]