مدیریت فردا, دوره (18), شماره (58), سال (2019-5) , صفحات (109-122)

عنوان : ( شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی )

نویسندگان: مهدی تقوائی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمان سالم در پرتو رهبران‌معنوی ضمن حفظ پایداری، در درازمدت توانایی بقاء و گسترش سازمان را ایجاد می‌کند. این تحقیق در تلاش است تا در بستر دانشگاه‌ها، مولفه‌های رهبری معنوی را شناسایی و اثر آن را بر سلامت سازمانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا و پیمایش است. در این تحقیق با ورود به دانشگاه‌های شمال شرق ایران و استفاده از ابزار مصاحبه به کشف مولفه‌های رهبری معنوی پرداخته‌شد که از تحلیل مصاحبه‌ خبرگان، 11 مولفه شامل؛ تحول آفرین، یکپارچگی روانشناختی، معناداری، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی، عضویت، ایمان، عشق به نوعدوستی، چشم انداز، ارزش محور و الگوی بعنوان سرمایه اجتماعی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفای کرونباج استفاده شد -پرسشنامه رهبری معنوی 993/0 ، پرسشنامه سلامت سازمانی 775/0- همچنین نتایج، اثر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, رهبری معنوی, سلامت سازمانی, ساخت‌دهی, نوعدوستی, نفوذ مدیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073089,
author = {تقوائی, مهدی and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید},
title = {شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2019},
volume = {18},
number = {58},
month = {May},
issn = {2228-6048},
pages = {109--122},
numpages = {13},
keywords = {رهبری معنوی، سلامت سازمانی، ساخت‌دهی، نوعدوستی، نفوذ مدیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی
%A تقوائی, مهدی
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2019

[Download]