پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (12), شماره (44), سال (2019-6) , صفحات (31-54)

عنوان : ( مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران )

نویسندگان: مهدی تقوائی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، کشف مولفه‌های رهبری معنوی در دانشگاه‌های شمال‌شرق ایران است. روش این تحقیق، آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری، اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌های شمال‌شرق ایران بوده است. نمونه بخش کیفی و با استفاده از نمونه‌گیری هدف‌مند، 33 نفر از اعضای هیات‌علمی با سابقه در حوزه رهبری یا تدریس رهبری و در بخش کمی 271 نفر از اساتید هیات‌علمی دانشگاه‌های شمال شرق ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای بوده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده بود. مولفه‌های رهبری معنوی، با کمک نرم‌افزار MAXQDA و روش تحلیل محتوای داده‌ها، استخراج شدند. جهت سنجش و برازش مولفه‌ها از تحلیل عاملی تائیدی و نرم‌افزار AMOS بهره برده‌ شد. جهت بررسی مولفه‌های پژوهش، بار عاملی گویه‌ها محاسبه و مورد تائید قرارگرفت. نتایج نشان‌داد که رهبری‌معنوی در دانشگاه‌های شمال‌شرق ایران از ساختار تئوریکی مناسبی برخوردار است. نتایج حاصل از این پژوهش که منجر به شناسایی مولفه‌ها و زیرمولفه‌های رهبری معنوی شده‌ است، در مجموع دربرگیرنده 11مولفه و 38 زیرمولفه می‌باشد. این نتایج نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت معرفی ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‌ها به‌کار گرفته‌ شود، بلکه تلاشی است تا الگوهایی در حیطه رهبری برای مدیران دانشگاه‌ها به شکل عملی و با بکارگیری رهبری معنوی ایجاد شود و زمینه‌ساز ایجاد محیط کار معنوی و بهبود تعاملات اثربخش در دانشگاه‌ها شوند.

کلمات کلیدی

, رهبری معنوی, یکپارچگی روانشناختی, تحول آفرینی, ارزش‌محوری, معناداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073090,
author = {تقوائی, مهدی and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید},
title = {مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {44},
month = {June},
issn = {2538-3418},
pages = {31--54},
numpages = {23},
keywords = {رهبری معنوی، یکپارچگی روانشناختی، تحول آفرینی، ارزش‌محوری، معناداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران
%A تقوائی, مهدی
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2019

[Download]