کنفرانس ملی پژوهش ها ی نوین کاربردی در مدیریت , 2019-01-30

عنوان : ( بررسی رابطه بین فرح بخشی درکار و درگیری کارکنان در صنعت مد و پوشاک )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , ام البنین هاشمی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ، تعیین رابطه بین فرح بخشی در کار و درگیری کارکنان در صنعت مد پوشاک می باشد. فرح بخشی در کار خالق لذت بخشی، مروج روابط منسجم بین کارکنان و وفادار کننده افراد به سازمان از طریق فعالیت هایی مسرت بخش و درگیری کارکنان نیز مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری سازمان، توزیع قدرت و انتقال و اشتراک اطلاعات می باشد. روش تحقیق پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را، کلیه فعالین صنعت مد پوشاک تشکیل می دهند، بنابراین با توجه به جدول مورگان تعداد 418 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین فرح بخشی در کار و درگیری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که فرح بخشی در کار می بایست به منظور افزایش درگیری کارکنان در سازمان توسعه داده شود.

کلمات کلیدی

, فرح بخشی در کار, درگیری کارکنان, صنعت مد و پوشاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073091,
author = {خوراکیان, علیرضا and هاشمی زاده, ام البنین},
title = {بررسی رابطه بین فرح بخشی درکار و درگیری کارکنان در صنعت مد و پوشاک},
booktitle = {کنفرانس ملی پژوهش ها ی نوین کاربردی در مدیریت},
year = {2019},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فرح بخشی در کار، درگیری کارکنان، صنعت مد و پوشاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین فرح بخشی درکار و درگیری کارکنان در صنعت مد و پوشاک
%A خوراکیان, علیرضا
%A هاشمی زاده, ام البنین
%J کنفرانس ملی پژوهش ها ی نوین کاربردی در مدیریت
%D 2019

[Download]