سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری , 2018-06-19

عنوان : ( پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- )

نویسندگان: آرزو بخشی دم او , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های جوی است که بخش های مختلف محیطی را در طول دوره حاکمیت تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از نیازهای رشد و توسعه هر کشور آب است. از طرفی با عنایت به نبود جریانات آب سطحی دائمی و یا حتی فصلی مهم در بسیاری از دشت های کشور، یکی از مهمترین منابع برداشت آب، استفاده از ذخایر آب زیرزمینی است. بنابراین بررسی وضعیت این منابع و تعیین عوامل اثرگذار بر روی آنها از اهمیت شایانی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است مناطقی که در معرض خشکسالی شدید آب زیرزمینی تهیه RS و GIS قرار دارند شناسایی شوند برای این منظور تعدادی پارامتر موثر که بر خشکسالی آبهای زیرزمینی نقش دارند در محیط شده و با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی میزان تاثیر هرکدام از این پارامترها مشخص شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل زیرزمینی ٠ برآورد شد که / برای مدل ماکزیمم آنتروپی ٨٩ AUC عامل جهت شیب و ارتفاع دو عامل مهم در خشکسالی این مناطق هستند. میزان نشان دهندهی دقت بالای مدل میباشد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, آب زیرزمینی, ماکزیمم آنترو, AUC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073094,
author = {بخشی دم او, آرزو and گل کاریان, علی and مساعدی, ابوالفضل and راشکی, علیرضا},
title = {پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور-},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خشکسالی، آب زیرزمینی، ماکزیمم آنترو، AUC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور-
%A بخشی دم او, آرزو
%A گل کاریان, علی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A راشکی, علیرضا
%J سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
%D 2018

[Download]