کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25

عنوان : ( ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- )

نویسندگان: مریم مهربان , علی گل کاریان , خه بات خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشگیری یا مبارزه با فرسایش آبی نیازمند شناخت مناطق بحرانی و همچنین شناخت و نقش انواع مختلف فرسایش آبی در تخریب زمین و تولید رسوب است. از میان انواع مختلف فرسایش آبی، فرسایش خندقی یکی از مهمترین رخدادهای موثر در نابودی خاک، تغییر منظر زمین و تخریب منابع آبی است . هدف از تحقیق حاضر ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی و شناسایی عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی منطقه شورلوق میباشد. بدینمنظور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - GIS -، نقشههای توپوگرافی، تصاویر ماهوارهای و بازدیدهای صحرایی، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه پراکنش خندقها، و نقشههای ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، ویژگیهای خاک -بافت و درصد سیلت-، شاخص پوشش گیاهی، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، تراکم آبراهه، تراکم جاده، شاخص قدرت جریان، شاخص انتقال رسوب، شاخص رطوبت توپوگرافی تهیه گردید. سپس با استفاده از روش نسبت فراوانی وزن عوامل موثر دروقوع فرسایش خندقی تعیین شد. نتایج نشان داد که چهار عامل فاصله از جاده، جهت شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی و شاخص قدرت جریان به ترتیب به عنوان موثرترین عوامل در وقوع فرسایش خندقی حوزه شورلوق می باشند. پس از تهیه نقشه خطر فرسایش خندقی و تقسیم بندی آن به 5 کلاس، مشخص شد که حدود 87 درصد از کل خندقهای موجود در کلاس خطر بالا و بسیار بالا واقع شده اند. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که مقدار AUC 0 که نشان دهنده / برای مدل نسبت فراوانی 78 دقت بالای مدل میباشد.

کلمات کلیدی

, فرسایش خندقی, نسبت فراوانی, AUC , شورلوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073095,
author = {مهربان, مریم and گل کاریان, علی and خه بات خسروی},
title = {ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی-},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {فرسایش خندقی، نسبت فراوانی، AUC ، شورلوق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی-
%A مهربان, مریم
%A گل کاریان, علی
%A خه بات خسروی
%J کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
%D 2018

[Download]