یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29

عنوان : ( مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار )

نویسندگان: علی شعبانی چافجیری , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مشخصات پرش هیدرولیکی، در یک کانال همگرا، با بستر شیبدار به طور آزمایشگاهی مطالعه می- 10 ، و 15 % و نسبتهای همگراییی -نسیبت عیر انتهیای ،5 ، شود. آزمایشها، در کانالی با شیبهای بستر 0 0 انجام شدند. برای ایجاد پرش ، آب پایههیایی بیا ارتفیا / 0 و 96 / تبدیل تنگشونده به عر ابتدای آن- 55 7/5 میلیمتر تا 11 سانتیمتر در انتهای کانال تعبیه شد. اعداد فرود اولیه، F1 13 قیرار / 3 تیا 88 / ، در بیازه ی 25 داشت. پارامترهای مورد مطالعه؛ موقعیت، طول، نسبت اعماق مزدوج و اسیتهک انیریی در پیرش هییدرولیکی بودند. با استفاده از دادههای آزمایشگاهی، روابط تجربی برای پارامترهای مورد مطالعه، با اسیتفاده از نیرم افیزار Origin pro توسعه داده شد. بررسی نتایج و نمودارهای حاصل از پژوهش حاضر نشان میی دهی د کیه طیول و نسبت اعماق مزدوج در پرش هیدرولیکی با افزایش شیب بستر، افزایش مییابند. افزایش همگرایی دییواره هیا، باعث کاهش طول پرش هیدرولیکی و افزایش اعماق مزدوج آن میشود.

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, تبدیل تنگشونده, بستر شیبدار, نسبت تنگشوندگی, استهلاک انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073103,
author = {شعبانی چافجیری, علی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار},
booktitle = {یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پرش هیدرولیکی، تبدیل تنگشونده، بستر شیبدار، نسبت تنگشوندگی، استهلاک انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار
%A شعبانی چافجیری, علی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2019

[Download]