مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (9), شماره (2), سال (2019-2) , صفحات (879-900)

عنوان : ( مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا )

نویسندگان: سیده فرزانه یوسفی , سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید فزایندۀ کالای خطرناک و گسترش مبادلات تجاری بر حجم نقل ‌و انتقال کالای خطرناک افزوده و باعث شده است حمل ‌و نقل جاده‌ای این نوع کالا موضوع بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گیرد. حقوق ایران نیز از تحولات بین‌المللی دور نمانده و علاوه بر ملحق شدن به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقرراتی را در سطح داخلی برای حمل این نوع کالاها وضع کرده است. در فرایند حمل ‌و نقل کالای خطرناک، ارسال‌کننده یکی از طرفین قرارداد حمل ‌و نقل‌ است که نقش سازنده‌ای در تهیۀ مقدمات حمل دارد. ارسال‌کنندۀ کالا در موقعیت مناسبی برای سنجش ایمنی حمل کالا بوده و دارای وظایفی است که به اقتضای طبیعت خاص کالای خطرناک و گستردگی و شدت خسارت ناشی از آن تشدید شده است و در پی آن، مسئولیت سنگین‌تری را می‌طلبد؛ بنابراین در جستار حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مقررات داخلی و بین‌المللی، علاوه بر تعیین حدود و شمول مفهوم کالای خطرناک، تعهدات و تکالیف ارسال‌کننده تشریح شود و ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی از حیث قلمرو و مبنای مسئولیت، وضع مطلوب تحلیل گردد.

کلمات کلیدی

حمل و نقل کالای خطرناک؛ کنوانسیون CMR؛ مسئولیت مدنی ارسال‌کننده؛ موافقت‌نامۀ ADR؛ وظایف ارسال‌کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073114,
author = {یوسفی, سیده فرزانه and محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-496x},
pages = {879--900},
numpages = {21},
keywords = {حمل و نقل کالای خطرناک؛ کنوانسیون CMR؛ مسئولیت مدنی ارسال‌کننده؛ موافقت‌نامۀ ADR؛ وظایف ارسال‌کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
%A یوسفی, سیده فرزانه
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2019

[Download]