مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (12), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (619-639)

عنوان : ( تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان -مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر- )

نویسندگان: جمشید عینالی , خدیجه بوزرجمهری , معصومه نظری شیخی , اکبر دهبانزاد , احمد رومیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروز فضاهای عمومی روستاها نیازمند فراهمآوردن تجهیزات و امکانات رفاهی و خدمات رسانی به مردم محلی میباشد لذا در این فضاها میان ساختمانها و بناها، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی روستایی را سامان بخشد، تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه، امکان زندگی و گذران اوقات فراغت را در فضای محصور میان انسان، فضا و فعالیت فراهم آورد. بنابراین هدف از این پژوهش تحلیل نقش فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان در محدوده مورد مطالعه میباشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی -پرسش نامه و مشاهده- بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونهای -رگرسیونی، فریدمن و تحلیل عاملی- استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان داد که در معیارهای زیباشناختی، معنایی- ادراکی و عملکردی - فعالیتی هر کدام به ترتیب با بالاتر رتبه را به خود اختصاص دادهاند. یافتههای تحلیل عاملی نشان داد که عامـل اول یعنی تصویر 0/69و 1/79 ؛ 2/52میزان ادراکی بیشـترین سـهم و عامـل ششم یعنی تعاملات اجتماعی کمترین سهم در تبیین کل متغیرها را به خود اختصاص دادهاند. همچنین بررسی مدل برازش رگرسیونی نشاندهنده تاثیر مثبت فاکتورهای موثر فضاهایی عمومی در ارتقای افزایش کیفیت میباشد که این خود نشان از رابطه معنادار و مثبت بودن نقش عوامل فضاهای عمومی در 0/723 سرزندگی روستاییان به میزان ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان در بین روستاهای محدوده مورد مطالعه میباشد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: فضاهایی عمومی, خدمات روستایی, کیفیت سرزندگی, شهرستان الشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073120,
author = {جمشید عینالی and بوزرجمهری, خدیجه and معصومه نظری شیخی and اکبر دهبانزاد and احمد رومیانی},
title = {تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان -مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر-},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {2538-5968},
pages = {619--639},
numpages = {20},
keywords = {واژگان کلیدی: فضاهایی عمومی، خدمات روستایی، کیفیت سرزندگی، شهرستان الشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان -مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر-
%A جمشید عینالی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A معصومه نظری شیخی
%A اکبر دهبانزاد
%A احمد رومیانی
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2017

[Download]