ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2018-08-11

عنوان : ( ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ- )

نویسندگان: نسرین صراف زاده , کامران داوری , علی نقی ضیائی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دما از عناصر اساسی شناخت هواست. این پارامتر یکی از مهمترین عوامل هواشناسی است که در تعیین اوضاع اقلیمی هر منطقه موثر می باشد و تغییرات آن باعث پدید آمدن دگرگونی هایی در کمیت سایر پارامترهای آب و هوایی میگردد. لذا لازم است که این پارامتر در پژوهش های مورد نیاز با دقت بالایی برآورد گردد. در پژوهش حاضر به منظور پهنه بندی دما در مقیاس ماهانه سه روش عکس مجذورفاصله -IDW-، بیزین کریجینگ و رگرسیون ساده دما بر حسب ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج آنها با نتایج روش پیشنهادی این پژوهش که روش ارتفاع-فاصله -Reg-Dis- میباشد، مقایسه شد. بدین منظور 14 سال آمار -94-1380- داده دما روزانه 18 ایستگاه سینوپتیک و 26 ایستگاه تبخیرسنجی در محدوده استان خوزستان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد روش ارتفاع-فاصله قادر به برآورد دما با کمترین مقدار خطا در بین روش های بررسی شده می باشد و می تواند به عنوان روش برتر در مطالعات مرتبطمورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توزیع مکانی, دما, استان خوزستان, حوضه آبریز کارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073121,
author = {صراف زاده, نسرین and داوری, کامران and ضیائی, علی نقی and انصاری, حسین},
title = {ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ-},
booktitle = {ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {توزیع مکانی، دما، استان خوزستان، حوضه آبریز کارون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ-
%A صراف زاده, نسرین
%A داوری, کامران
%A ضیائی, علی نقی
%A انصاری, حسین
%J ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2018

[Download]