پژوهش های حبوبات ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (204-218)

عنوان : ( بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخش )

نویسندگان: محمدحسن وفائی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌ منظور ارزیابی و بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس متحمل به تنش خشکی و مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش، آزمایشی در قالب طرح آگمنت تحت دو شرایط متفاوت رطوبتی -یک‌بار آبیاری در زمان کاشت و آبیاری هر 10 روز یک‌بار- در سال زراعی 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. ارزیابی تحمل به تنش خشکی، بر اساس هفت شاخص قدیمی -TOL، MP، SSI، STI، GMP، HARM و RDI- و سه شاخص جدید -SNPI، ATI و SSPI- با استفاده از 73 ژنوتیپ‌ عدس، شامل 67 توده بومی و لاین از ایران و دیگر کشورها و شش نمونه شاهد -سه رقم‌ ایرانی بیلهسوار، کیمیا و گچساران و سه نمونه از ایکاردا شامل Cabralinta، ILL325 و ILL857- صورت گرفت. مطالعۀ همبستگی بین عملکرد دانه در شرایط عدم تنش و تنش خشکی و شاخص‌های مقاومت به خشکی نشان داد که سه شاخص‌ قدیمی HARM، STI و GMP و شاخص جدید SNPI، برای شناسایی ژنوتیپ‌هایی با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش مناسب هستند. برای گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها، تجزیه کلاستر انجام گرفت و رسم دندروگرام، بر اساس عملکرد گیاه، تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی و شاخص‌های مورد بررسی، ژنوتیپ‌ها را به سه کلاستر گروه‌بندی کرد که ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی و با عملکرد بالا در کلاستر سوم قرار گرفتند. همچنین ترسیم بای‌پلات نشان داد که ژنوتیپ‌های 3، 8، 40، 45، 48، 52، 71 و 73 که دو ژنوتیپ آخر آن جزو شاهدهای آزمایش بودند، ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی و با عملکرد بالا هستند.

کلمات کلیدی

, شاخص‌های مقاومت به خشکی, همبستگی, بای‌پلات, تجزیه کلاستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073137,
author = {وفائی, محمدحسن and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and گنجعلی, علی},
title = {بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخش},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2020},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-725X},
pages = {204--218},
numpages = {14},
keywords = {شاخص‌های مقاومت به خشکی، همبستگی، بای‌پلات، تجزیه کلاستر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخش
%A وفائی, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2020

[Download]