علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (29), شماره (2), سال (2018-4) , صفحات (99-118)

عنوان : ( اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , معصومه ملک زاده گنابادی , نیلوفر رجب زاده صفایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ده جزء صفحه ی خمشی چهارپهلو کیرشهفی نو بر پایه ی تابع تغییرمکان ترفتز و برقرارنمودن معادله ی ایستایی پیشنهاد می شود. نخست، مناسب ترین چیدمان های درجه های آزادی و نیز گره های روی جزء بر پایه ی پژوهش پیشینیان به دست می آیند. پس از آن، با بهره جستن از تقارن جمله ها، ده جزء با تابع میدان متفاوت برای دو چیدمان برتر، معرفی خواهند شد. واکاوی های عددی آشکار می کنند که تابع میدان برگرفته از تابع های ناقص ترفتز در صورت انتخاب درست جمله ها، با شمار درجه ی آزادی کمتر و مرتبه ی بالاتر نسبت به جزء های کامل، می توانند جزء های مفیدی را پدید آورند.چون تابع های ترفتز معادله ی ایستایی را برقرار می سازند، پاسخ های نیرویی بیشتر جزء ها، دقت فزون تری نسبت به پاسخ های جابه جایی ها دارند.

کلمات کلیدی

, صفحه ی خمشی نازک, معادله ی ایستایی, پاسخ تحلیلی, تابع ترفتز, جزء خمشی چهارپهلو, تابع درونیاب ناقص.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073150,
author = {رضائی پژند, محمد and ملک زاده گنابادی, معصومه and رجب زاده صفایی, نیلوفر},
title = {اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2018},
volume = {29},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-918x},
pages = {99--118},
numpages = {19},
keywords = {صفحه ی خمشی نازک، معادله ی ایستایی، پاسخ تحلیلی، تابع ترفتز، جزء خمشی چهارپهلو، تابع درونیاب ناقص.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو
%A رضائی پژند, محمد
%A ملک زاده گنابادی, معصومه
%A رجب زاده صفایی, نیلوفر
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2018

[Download]