مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (23), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (469-486)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدرا )

نویسندگان: منا تکاورنژاد , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان تمامی موجودات، انسان دارای وجوه ممیزه و منحصر به فردی است. که ایمان و محبت از این نوع ویژگی است. برخی از اندیشمندانی همچون علامه طباطبایی این دو ممیزه را یکی دانسته اند و قائل به عینیت شده اند. این پرسش که آیا بر اساس مبانی حکمت متعالیه میان ایمان و محبت عینیت وجود دارد یا اینکه بین آنها تمایزاتی است؟ ما را بر این داشت که به روش توصیفی- تحلیلی، پژوهشی تطبیقی پیرامون این دو ممیزه انجام دهیم. مقاله حاضر ضمن بیان اشتراکات ساختاری و وجودی به تفاوتهای موجود میان ایمان و محبت اشاره نموده و قائل به عینیت نشده است.

کلمات کلیدی

عشق ایمان تطبیق عشق و ایمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073154,
author = {تکاورنژاد, منا and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدرا},
journal = {مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی},
year = {2019},
volume = {23},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-5246},
pages = {469--486},
numpages = {17},
keywords = {عشق ایمان تطبیق عشق و ایمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدرا
%A تکاورنژاد, منا
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
%@ 2322-5246
%D 2019

[Download]