ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری )

نویسندگان: سجاد میجانی , اسماعیل ابراهیمی , سلمان رحیمی , مهدی راستگو , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی بذر قدومه در شرایط متفاوت دمایی -ثابت و متناوب- و نور مورد بررسی گرفت. نتایج نشان داد دما تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی قدومه دارد. تحت دمای ثابت، دامنه دمایی 15 تا 25 درجه سانتیگراد بالاترین درصد جوانه زنی -> 96 37/ 20 و 64 /45 ،5/ درصد- را نشان داد. دماهای کاردینال جوانه زنی شامل دمای پایه، دمای بهینه و دمای حداکثر به ترتیب 7 20 درجه سانتیگراد جوانهزنی بذر قدومه تحت تاثیر شرایط نوری قرار / درجه سانتیگراد برآورد شد. در دمای متناوب 10 30 درجه سانتیگراد جوانهزنی به طور معنیداری / 25 و 20 / نگرفت- 100 درصد جوانه زنی-، در حالیکه در دماهای متناوب 15 در شرایط تاریکی مداوم-> 70 درصد- نسبت به شرایط نور/تاریکی پایینتر بود-> 90 درصد-. از طرفی، با توجه به جوانه زنی بالا در شرایط تاریکی میتوان نتیجه گرفت بذور قدومه غیر فتوبلاستیک هستند. بطور کلی، قدومه قادر به جوانه زنی در شرایط دمایی متفاوت، نور و تاریکی است.

کلمات کلیدی

, بذر غیر فتوبلاستیک, دماهای کاردینال, دمای متناوب, خانواده شب بو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073168,
author = {میجانی, سجاد and ابراهیمی, اسماعیل and رحیمی, سلمان and راستگو, مهدی and قنبری, علی},
title = {جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری},
booktitle = {ششمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بذر غیر فتوبلاستیک، دماهای کاردینال، دمای متناوب، خانواده شب بو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری
%A میجانی, سجاد
%A ابراهیمی, اسماعیل
%A رحیمی, سلمان
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%J ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2015

[Download]