دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (7), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (26-35)

عنوان : ( اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی )

نویسندگان: مریم مرواریدی فریمانی , علی مشهدی , زهره سپهری شاملو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه اختلال اضطراب اجتماعی، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است و هر یک از درمان‌های روان‌شناختی، بر درمان جنبه‌ای از عوامل زیربنایی آسیب‌دیده در این اختلال تمرکز کرده‌اند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی بود. مواد و روش ها پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان 35-18 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به کلینیک‌ روان‌شناختی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کردند. با توجه به حجم نمونه در پژوهش‌های قبلی تعداد 24 نفر از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به ملاک‌های ورود انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید استفاده گردید. طرحواره درمانی هیجانی گروهی در 10جلسه هفتگی اجرا شد. و پرسشنامه در پس‌آزمون تکمیل گردید. یافته ها یافته ها نشان داد که گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی منجر به کاهش حساسیت اضطرابی مبتلایان به اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود. -میانگین گروه آزمایش در پس‌آزمون: 41/35-، -001/0, p<86/346F=-.نتیجه گیری به‌کارگیری فنون طرحواره درمانی هیجانی به‌صورت گروهی می‌تواند بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, اختلال اضطراب اجتماعی, طرحواره درمانی هیجانی, حساسیت اضطرابی, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073176,
author = {مرواریدی فریمانی, مریم and مشهدی, علی and سپهری شاملو, زهره},
title = {اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2019},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-3203},
pages = {26--35},
numpages = {9},
keywords = {اختلال اضطراب اجتماعی، طرحواره درمانی هیجانی، حساسیت اضطرابی، زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی
%A مرواریدی فریمانی, مریم
%A مشهدی, علی
%A سپهری شاملو, زهره
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2019

[Download]