هیدرولیک, دوره (13), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (81-92)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب )

نویسندگان: زهرا طاهری سرتشنیزی , کاظم اسماعیلی , حسین صمدی بروجنی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحکیم رسوبات چسبنده نقش مؤثری در مقادیر تنشبرشی بحرانی فرسایش رسوبات تهنشین شده در مخازن و کانالهای انتقال آب دارد. آگاهی یافتن از رفتار رسوبات ریزدانه میتواند تأثیر بسزایی در بهرهبرداری و نگهداری سازههای آبی داشته باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی تأثیر پساب شهری، که در شرایط خشکسالی به عنوان منابع آب تجدید پذیر مورد استفاده قرار میگیرد، بر ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانههای انتقال پرداخته شده است. به همین منظور مراحل 14 و 28 روز و با استفاده از ستونهای تهنشینی و برای سه ،3 ، تحکیم رسوبات در چهار بازه زمانی 1 300 و 400 گرم بر لیتر انجام شد. ، 30 و 60 درصد پساب و سه غلظت اولیه رسوب 200 ، غلظت 0 نیز افزایش مییابد و غلظت -H/H نتایج نشان داد با افزایش غلظت اولیه، نرخ عمق تهنشینی رسوبات - 0 اولیه رسوبات تا 300 گرم بر لیتر بر فرایند تحکیم تأثیرگذار است؛ به طوری که تفاوت چندانی بین غلظت اولیه 300 تا 400 گرم بر لیتر مشاهده نمیشود. همچنین مشخص شد مراحل تحکیم در آب خالص و سیال حاوی 60 درصد پساب بسیار نزدیک به هم است اما در سیال حاوی 30 درصد پساب برای درصدهای مختلف پساب و -ESP- رفتار متفاوتی نشان میدهد. با بررسی درصد سدیم قابل تبادل برای درصدهای مختلف پساب با تغییرات H/H در پایان تحکیم 28 روز مشخص شد که روند تغییرات 0 یکسان است. علت پدیده پراکنش در سیال حاوی 30 درصد پساب را میتوان ESP شاخص پخشیدگی با خصوصیات شیمیایی سیال و جانشینی کلسیم به جای یون سدیم در ذرات رسی توجیه نمود.

کلمات کلیدی

, رسوبات چسبنده, پساب , تحکیم, شاخص ESP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073179,
author = {طاهری سرتشنیزی, زهرا and اسماعیلی, کاظم and حسین صمدی بروجنی and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب},
journal = {هیدرولیک},
year = {2019},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {81--92},
numpages = {11},
keywords = {رسوبات چسبنده، پساب ،تحکیم، شاخص ESP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب
%A طاهری سرتشنیزی, زهرا
%A اسماعیلی, کاظم
%A حسین صمدی بروجنی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2019

[Download]