پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2019-02-20

عنوان : ( مقایسه اثرات دگزامتازون و فنیل بوتازون بر تغییرات پروتئین های فاز حاد- هاپتوگلوبین و فیبرینوژن و آلبومین- در گوساله های مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری )

نویسندگان: مسلم صادقی , غلامرضا محمدی , مهرداد مهری , امیر افخمی گلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های دستگاه تنفسی از مهمترین بیماری های منجر به بروز خسارت اقتصادی در صنعت دامپروری می باشند.در پژوهش حاضر تغییرات پروتئین های فاز حاد به دنبال تجویز داروهای ضدالتهاب دگزامتازون و فنیل بوتازون در گوساله های مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش بر روی 30راس گوساله زیر شش ماه مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری در گاوداری های اطراف مشهد انجام شده است. معیار انتخاب گوساله های بیمار، بر مبنای سیستم ارائه شده توسط دانشگاه ویسکانسین بوده است. در این سیستم گوساله ها بر اساس فاکتورهایی چون ترشحات بینی، درجه حرارت رکتوم، سرفه، وضعیت چشم ها و گوش ها امتیازبندی می شوند. درضمن شرط اساسی ورود گوساله ها به این پژوهش، عدم وجود ابتلا به بیماری های قبلی و همزمان بوده است. این گوساله ها در سه گروه درمانی قرار گرفتند. هر سه گروه با آنتی بیوتیک فلورفنیکل درمان شدند. همچنین بعنوان درمان کمکی در گروه اول دگزامتازون، گروه دوم فنیل بوتازون و گروه سوم هم آب مقطر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج واکاوی آماری نشان می دهد که در تمام گوساله های مورد مطالعه ما در طی دو زمان نمونه گیری تنها تغییرات فیبرینوژن معنی دار بوده است -05/0P-value˂- ولی بین گروه های درمانی مختلف در هیچ کدام از فاکتورهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد-05/0P-value˃-. درضمن شرط اساسی ورود گوساله ها به این پژوهش، عدم وجود ابتلا به بیماری های قبلی و همزمان بوده است. این گوساله ها در سه گروه درمانی قرار گرفتند. هر سه گروه با آنتی بیوتیک فلورفنیکل درمان شدند. همچنین بعنوان درمان کمکی در گروه اول دگزامتازون، گروه دوم فنیل بوتازون و گروه سوم هم آب مقطر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج واکاوی آماری نشان می دهد که در تمام گوساله های مورد مطالعه ما در طی دو زمان نمونه گیری تنها تغییرات فیبرینوژن معنی دار بوده است ولی بین گروه های درمانی مختلف در هیچ کدام از فاکتورهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, دگزامتازون, فنیل بوتازون, ضدالتهاب, پنومونی گوساله گاو شیری, هاپتوگلوبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073184,
author = {صادقی, مسلم and محمدی, غلامرضا and مهری, مهرداد and افخمی گلی, امیر},
title = {مقایسه اثرات دگزامتازون و فنیل بوتازون بر تغییرات پروتئین های فاز حاد- هاپتوگلوبین و فیبرینوژن و آلبومین- در گوساله های مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دگزامتازون، فنیل بوتازون، ضدالتهاب، پنومونی گوساله گاو شیری، هاپتوگلوبین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات دگزامتازون و فنیل بوتازون بر تغییرات پروتئین های فاز حاد- هاپتوگلوبین و فیبرینوژن و آلبومین- در گوساله های مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری
%A صادقی, مسلم
%A محمدی, غلامرضا
%A مهری, مهرداد
%A افخمی گلی, امیر
%J پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2019

[Download]