پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2019-02-20

عنوان : ( تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرم ها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزاد گاوداری های شیری مشهد )

نویسندگان: مریم عاملی , مسلم صادقی , غلامرضا محمدی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ااین مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی کلیفرم ها و سالمونلای جدا شده در آغوز خورانده شده به گوساله-های شیری نوزاد در گاوداری های شیری مشهد انجام گرفت. در این مطالعه تعداد 100 نمونه آغوز در زمان خوراندن اولین بار آغوز به گوساله ها جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های آغوز از 4 گاوداری و و طی 5 ماه جمع آوری شدند. از روش های معمول میکروب شناسی برای تعیین کمی آلودگی کلیفرمی آغوز و شناسایی جدایه های باکتریایی آغوز استفاده گردید. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که از یکصد نمونه مورد بررسی تعداد 59 نمونه آغوز-59%- آلوده به کلیفرم بودند. میزان آلودگی باکتریایی و کلیفرمی در نمونه های مورد بررسی به طور میانگین cfu/ml105 و 103×5/3 بود.انواع باکتری های گرم منفی جدا شده شامل: اشریشیاکلی 28-47.45%-، سیتروباکتر دایورسوس 23-30.98%-، سیتروباکتر فروندی 6-10.16%-، پروتئوس وولگاریس 6-10.16%-، سراتیا مارسنس 3-5.08%- و انتروباکتر آئروجنز 2-3.38%-، سالمونلا انترایتیدیس 3-5.08%- بودند. خطر نسبنی -RR- ابتلا به بیماری در گوساله های تغذیه شده با آغوز آلوده به کلیفرم 95/2 بیشتر از گوساله هایی است که با آغوز آلوده به کلیفرم تغذیه نشده بودند{ خطر نسبی=95/2، فاصله اطمینان=5.217-1.673}. همچنین میزان آلودگی کلیفرمی آغوز با گله در ارتباط بود-P˂0.05-. با توجه به اینکه آلودگی باکتریایی آغوز می تواند منجر به بیماری های گوساله بعد از تولد شود و با جذب غیرفعال آنتی بادی آغوز تداخل ایجاد نماید، ارزیابی کیفی و بهداشتی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا باید همه تولیدکنندگان به رعایت بهداشت توجه نمایند تا آلودگی باکتریایی آغوز در طی مراحل جمع آوری، ذخیره سازی و تغذیه به حداقل ممکن برسد. cfu/ml105 و 103×5/3 بود.انواع باکتری های گرم منفی جدا شده شامل: اشریشیاکلی 28-47/45%-، سیتروباکتر دایورسوس 23-98/30%-، سیتروباکتر فروندی 6-16/10%-، پروتئوس وولگاریس 6-16/10%-، سراتیا مارسنس 3-08/5%- و انتروباکتر آئروجنز 2-38/3%-، سالمونلا انترایتیدیس 3-08/5%- بودند. خطر نسبنی -RR- ابتلا به بیماری در گوساله های تغذیه شده با آغوز آلوده به کلیفرم 95/2 بیشتر از گوساله هایی است که با آغوز آلوده به کلیفرم تغذیه نشده بودند{ خطر نسبی=95/2، فاصله اطمینان=673/1-217/5}. همچنین میزان آلودگی کلیفرمی آغوز با گله در ارتباط بود-P˂0.05-. با توجه به اینکه آلودگی باکتریایی آغوز می تواند منجر به بیماری های گوساله بعد از تولد شود و با جذب غیرفعال آنتی بادی آغوز تداخل ایجاد نماید، ارزیابی کیفی و بهداشتی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا باید همه تولیدکنندگان به رعایت بهداشت توجه نمایند تا آلودگی باکتریایی آغوز در طی مراحل جمع آوری، ذخیره سازی و تغذیه به حداقل ممکن برسد.

کلمات کلیدی

, آغوز, آلودگی باکتریایی, کلیفرم, سالمونلا- گوساله های شیری نوزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073185,
author = {عاملی, مریم and صادقی, مسلم and محمدی, غلامرضا and محسن زاده, محمد},
title = {تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرم ها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزاد گاوداری های شیری مشهد},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آغوز، آلودگی باکتریایی، کلیفرم، سالمونلا- گوساله های شیری نوزاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرم ها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزاد گاوداری های شیری مشهد
%A عاملی, مریم
%A صادقی, مسلم
%A محمدی, غلامرضا
%A محسن زاده, محمد
%J پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2019

[Download]