پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2019-02-20

عنوان : ( تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزادگاو )

نویسندگان: منصوره امیری , مسلم صادقی , غلامرضا محمدی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز خورانده شده به گوساله های شیری نوزاد در گاوداری های شیری مشهد انجام گرفت. در این مطالعه تعداد 100 نمونه آغوز در زمان خوراندن اولین بار آغوز به گوساله جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که از 100 نمونه مورد بررسی تعداد 62 نمونه آغوز-62%- حداقل به یک نوع باکتری آلوده بودند. میزان کلی آلودگی باکتریایی در نمونه های مورد بررسی به طور میانگین cfu/ml105 بود. انواع باکتری های گرم مثبت جداشده شامل استافیلوکوکوس اینترمدیوس21-21%-، استافیلوکوکوس هایکوس24-24%-،استافیلوکوکوس کروموژنوس10-10%-، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس3-3%-،استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس3-3%-و استرپتوکوکوس پایوژنزیز1-1%- بودند. خطر نسبی -RR- ابتلا به بیماری در گوساله های تغذیه شده با آغوز آلوده 2.6 بیشتر از گوساله هایی است که با آغوز آلوده تغذیه نشده بودند.{خطر نسبی=2.6، فاصله اطمینان=4.106-1.646} همچنین میزان آلودگی باکتریایی آغوز با گله در ارتباط بود-P˂0.006-. با توجه به اینکه آلودگی باکتریایی آغوز می تواند منجر به بیماری های گوساله بعد از تولد شود و با جذب غیرفعال آنتی بادی های آغوز تداخل ایجاد نماید ارزیابی کیفی و بهداشتی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. استراتژی تولیدکنندگان باید بر محور مدیریت کاهش میزان آلودگی باکتریایی آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله ها متمرکز گردد.

کلمات کلیدی

, آغوز, آلودگی باکتریایی, گوساله های شیری نوزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073186,
author = {امیری, منصوره and صادقی, مسلم and محمدی, غلامرضا and محسن زاده, محمد},
title = {تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزادگاو},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آغوز- آلودگی باکتریایی- گوساله های شیری نوزاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزادگاو
%A امیری, منصوره
%A صادقی, مسلم
%A محمدی, غلامرضا
%A محسن زاده, محمد
%J پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2019

[Download]