اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانو شیمی , 2018-11-14

عنوان : ( سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی )

نویسندگان: زهرا نظامی , حسین عشقی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتالیزورهایی سبز، قابل بازیابی و ارزان میباشند. از روشهایی که Fe3O4@TiO ارگانوکاتالیزورهای هسته-پوسته مانند 2 بهمنظور بهبود عملکرد کاتالیزورها بسیار کاربرد دارد، اصلاح سطح با متدهایی از جمله نشاندن فلزات واسطهای مانند پلاتین، طلا و ... که بسته به هدف هر پروژه انتخاب میشوند، استفاده از یک ترکیب آلی بر روی کاتالیزور هسته-پوسته، دوپ کردن .[ کاتالیزور با یک هترواتم و ... میباشد [ 1 و 2 هدف اصلی این پژوهش سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر مگنتیت و مقایسه عملکرد آن با کاتالیزور دوپ نشده در سنتز ترکیبات آلی میباشد. طی دو مرحلهی هیدروترمال با -Fe3O4@S-TiO در این پژوهش کاتالیزور مغناطیسی دوپ شده با هترواتم سولفور - 2 ،TEM هدف مطالعه و مقایسه کارآیی این نانوکاتالیزور با همتای دوپ نشده خود، سنتز گردید و با استفاده از آنالیزهای شناسایی شد. پس از تایید ساختار کاتالیزور، عملکرد آن در واکنش سنتز ترکیبات آلی با IR و VSM ،XRD ،EDX ،SEM کاتالیست دوپ نشده مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج قابل ملاحظه این مقایسه که نشان از سنتز موفقیت آمیز نانوکاتالیزور تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر مگنتیت و بهبود قابل توجه خواص کاتالیستی دارد، در ادامه آورده شده است.

کلمات کلیدی

, سنتز نانوکاتالیزور, اکسید آهن مغناطیسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073214,
author = {نظامی, زهرا and عشقی, حسین and سیدی, سیدمحمد},
title = {سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانو شیمی},
year = {2018},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {سنتز نانوکاتالیزور، اکسید آهن مغناطیسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی
%A نظامی, زهرا
%A عشقی, حسین
%A سیدی, سیدمحمد
%J اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانو شیمی
%D 2018

[Download]