رسوب شناسی کاربردی, دوره (6), شماره (12), سال (2019-1) , صفحات (1-24)

عنوان : ( پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی )

نویسندگان: محمود شرفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پتروگرافی و ژئوشیمی -عناصر اصلی و فرعی- نهشته های سیلیسی-آواری سازند جیرود -دونین فوقانی- در البرز مرکزی جهت تعیین خاستگاه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی نشان می دهد که ماسه سنگهای سفید تا خاکستری رنگ سازند جیرود در سه گروه کوارتز آرنایت، ساب آرکوز و ساب لیتارنایت قرار می گیرند. این ماسه سنگها که عمده از کوارتز های تک بلورین با خاموشی مستقیم، چرت و فلدسپار پتاسیم با گردشدگی متوسط تا خوب و جورشدگی بالا تشکیل شده اند و رسیدگی ترکیبی و بافتی بالایی را نشان می دهند، از منشاهای با موقعیت تکتونیکی کوهزایی چرخه مجدد و درون کراتونی واقع در صفحه عربی - افریقا مشتق شده اند.

کلمات کلیدی

, البرز مرکزی, جیرود, دونین, خاستگاه, جایگاه تکتونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073220,
author = {محمود شرفی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and مهدی جعفرزاده},
title = {پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2019},
volume = {6},
number = {12},
month = {January},
issn = {2322-147X},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {البرز مرکزی، جیرود، دونین، خاستگاه، جایگاه تکتونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی
%A محمود شرفی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A مهدی جعفرزاده
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2019

[Download]