علوم زمین خوارزمی, دوره (4), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (213-239)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه )

نویسندگان: اکرم مهدیزاده , فاطمه واعظ جوادی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند هجدک در منطقه کالشور شامل تناوبی از ماسه‌سنگ‌های کوارتزآرنایتی ـ آرکوزی با شیل‌های خاکستری تیره تا سبز، سیلتستون و میان لایه های زغال سنگ می باشد. این سازند دربردارنده ماکروفسیل های گیاهی به نسبت خوب حفظ شده‌ای است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند. تعداد 15 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 9 جنس از راسته‌های مختلف اکوئی ستالها، فیلیکالها، سیکادالها و پینالها شناسایی شدند. بر این اساس، یک زیست زون تجمعی به نام Nilssonia bozorga- Coniopteris hymenophylloides assemblage zone و سه زیر زیست زون به نامهای زیرزیست زون Klukia exilis taxon range zone -I-، زیرزیست زون Klukia exilis- Ferizianopteris undulata interval zone -II- و زیرزیست زون Ferizianopteris undulata- Equisetites sp. cf. E. columnaris interval zone -III- به ترتیب از پایین به بالا تعیین گردید. زیست زونهای سازند هجدک در منطقه مورد مطالعه با سایر زیستزونهای هم ارز بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه طبس قابل مقایسه و تطابق میباشند. لذا پراکنش زیست زون فراگیری به نام Coniopteris hymenophylloides- Klukia exilis assemblage zone در زمان ژوراسیک در تمام پهنه طبس خاطر نشان می گردد. با توجه به حضور گونههای شاخص Coniopteris hymenophylloides و Klukia exilis، سن آالنین- باژوسین برای این مجموعه فسیلی در نظر گرفته می شود. مطالعات آماری انجام شده نشان می دهد راسته‌های فیلیکالها، سیکادالها، پینالها و اکوئیستالها به ترتیب با فراوانی نسبی 08/48 %، 69/32 %، 38/15 % و 85/3 % بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه کالشور داشته اند. همچنین جنسهای Nilssonia، Podozamites، Ferizianopteris و Lobifolia به ترتیب با فراوانی نسبی 69/32 %، 38/15 %، 54/11 % و 54/11 % بیشترین حضور را در این منطقه داشته‌اند. فراوانی نسبی فیلیکال ها و سیکادال‌ها و نیز میانگین عددی تراز گیاهی فلورای کالشور که نمره 33/46 را به دست می دهد، حاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این منطقه جغرافیایی در محدوده زمانی آالنین- باژوسین بوده است.

کلمات کلیدی

, ماکروفسیل‌های گیاهی, زیست چینه نگاری, آب و هوای دیرینه, سازند هجدک, ژوراسیک میانی, طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073246,
author = {مهدیزاده, اکرم and فاطمه واعظ جوادی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه},
journal = {علوم زمین خوارزمی},
year = {2019},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۵۳۸-۴۴۹X},
pages = {213--239},
numpages = {26},
keywords = {ماکروفسیل‌های گیاهی، زیست چینه نگاری، آب و هوای دیرینه، سازند هجدک، ژوراسیک میانی، طبس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه
%A مهدیزاده, اکرم
%A فاطمه واعظ جوادی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J علوم زمین خوارزمی
%@ ۲۵۳۸-۴۴۹X
%D 2019

[Download]