علوم زمین, ( ISI ), دوره (28), شماره (110), سال (2019-1) , صفحات (13-22)

عنوان : ( ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیجفارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن )

نویسندگان: ناصر عبدی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمان قطر- گاوبندی ک کمان بزرگ و قد می منطقهای است که در امتداد شبهجز ره قطر، با امتداد شمال خاور- جنوب باختر، در بخش مرکزی خلیج فارس واقع شده است. ی ی ی در ا ن مطالعه کمان مذکور بر اساس تفسیر دادههای لرزهنگاری دوبعدی، در بازه رسوبی افق سرسازند لافان تا سرسازند جهرم مورد مطالعه قرار گرفته و شکل مشخصی از ا ن ی ی کمان در ا ن بازه ، در بخش ا رانی خلیجفارس به دست آمده است. تفسیر دادههای لرزهنگاری در افق رأس سازند لافان، و افق زمانی و عمقی حاصل از ا ن تفسیر بهصورت ی ی ی خطوط همتراز عمقی، بیانگر وجود ک پلاتفرم با امتداد شمال باختر- جنوب خاور است که به سمت شمال خاور شیب تقر باً کنواخت دارد و در برخی نقاط دارای بلندیها ی ی ی ی ی است که بر اثر فعالیت د اپیرهای نمکی پد د آمدهاند. نتا ج تقر باً مشابهی برای افق سرسازند جهرم به دست آمده است. اختلاف زمانی و عمقی دو افق فوق بیانگر وجود ک ی ی ی ی ی پلاتفرم با شیبهای ملا م به طرفین است که در واقع امتداد کمان قطر- گاوبندی در بخش ا رانی خلیج فارس است. با توجه به نقشه همضخامت تهیه شده برای توالی رسوبات ی ی سازندهای ا لام- جهرم، میزان ضخامت رسوبات در پلاتفرم بالای ا ن کمان به نحو مؤثری کاهش می ابد. کاهش ضخامت رسوبات میتواند دلیل رشد ا ن کمان در زمان ی ی ی ی تهنشست ا ن رسوبات باشد که همزمان با بالاآمدگی، با ا جاد فضای رسوبگذاری کمتر، موجب کاهش میزان تهنشست رسوبات شده است. بنابرا ن کمان مذکور و د اپیرهای ی ی ی ی نمکی به عنوان عوامل منطقهای در سکانس رسوبات نقش اساسی دارند

کلمات کلیدی

, کمان قطر- گاوبندی, خلیج فارس, دادههای لرزهنگاری دو بعدی, کرتاسه فوقانی- ائوسن, سازند جهرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073249,
author = {ناصر عبدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیجفارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن},
journal = {علوم زمین},
year = {2019},
volume = {28},
number = {110},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {کمان قطر- گاوبندی، خلیج فارس، دادههای لرزهنگاری دو بعدی، کرتاسه فوقانی- ائوسن، سازند جهرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیجفارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن
%A ناصر عبدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2019

[Download]