علوم آماری ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (139-156)

عنوان : ( میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعال )

نویسندگان: مصطفی رزمخواه , زهرا صابرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مباحث قابلیت اعتماد، سیستم های چند جزئی که هر یک از اجزای آن ها شامل چندین مؤلفه باشد به سیستم های مرکب معروف هستند. در این تحقیق سیستم های مرکبی در نظرگرفته می شوند که دارای nجزء بوده و هر یک از اجزای آن ها شامل دو مؤلفه ی وابسته است. با شرط فعال بودن برخی مؤلفه ها در زمان مشخص t میانگین مانده ی عمر این سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، ابتدا مدل دو جمله ای دومتغیره و تعمیم هایی از این مدل بیان و سپس میانگین مانده ی عمر سیستم های مرکب در حالت کلی بررسی می شود. رفتار این تابع تحت مدل فارلی-گامبل- مورگنشترن نسبت به پارامترهای مختلف با استفاده از روش های عددی مورد بررسی قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, آماره های مرتب دومتغیره, پارامتر وابستگی, سیستم های مرکب, مدل دوجمله ای دومتغیره, مدل فارلی-گامبل-مورگنشترن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073253,
author = {رزمخواه, مصطفی and صابرزاده, زهرا},
title = {میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعال},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {139--156},
numpages = {17},
keywords = {آماره های مرتب دومتغیره، پارامتر وابستگی، سیستم های مرکب، مدل دوجمله ای دومتغیره، مدل فارلی-گامبل-مورگنشترن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعال
%A رزمخواه, مصطفی
%A صابرزاده, زهرا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2019

[Download]