جامعه شناسی تاریخی, دوره (10), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (81-100)

عنوان : ( نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ )

نویسندگان: محسن خلیلی , حسن زرگری سنقز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زوال نظام سیاسی، واجد نشانه‌هایی است. از منظر ابن‌خلدون، بدویان به‌دلیل داشتن عصبیّت بیشتر، بر یکْ‌جانشینان ظفر می‌یابند و زمینه‌های تأسیس امارت را فراهم می‌آورند. سپس، پیروزمندان، با خلق‌وخوی شهریان، خو گرفته و سخت‌کوشیِ چادرنشینی، جای خود را به محافظه‌کاری می‌دهد و، عصبیّت آن‌ها به ضعف می‌گراید و زمینه آماده می‌شود تا گروهی دیگر بر آن‌ها چیره شوند. نگارندگان، با بهره‌گیری از سومینِ پرسشِ مقوله‌ی قدرت -قدرت چگونه از دست می‌رود؟- و با بهره‌گیری از رهیافت ابن‌خلدون و با برشماریِ نشانگانِ زوال قدرت، برآن شده‌اند که با تحلیل سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ، به شمارشِ تفسیرگونه‌ی‌ نشانگانِ زوال قاجاریه بپردازند.

کلمات کلیدی

, قاجاریه, عصبیّت, زوال, سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073255,
author = {خلیلی, محسن and زرگری سنقز, حسن},
title = {نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ},
journal = {جامعه شناسی تاریخی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-1941},
pages = {81--100},
numpages = {19},
keywords = {قاجاریه، عصبیّت، زوال، سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ
%A خلیلی, محسن
%A زرگری سنقز, حسن
%J جامعه شناسی تاریخی
%@ 2322-1941
%D 2018

[Download]