اقتصاد و مدیریت شهری, دوره (17), شماره (17), سال (2019-3) , صفحات (23-39)

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع- )

نویسندگان: مرتضی جعفر زاده نجار , محمود هوشمند , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین و حیاتی ترین بافتهای فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا-ع- می باشد مهمترین معضل تأمین مالی این بافت، عدم تامین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می‌باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا-ع- از طریق خرید اوراق وقف و قرض‌الحسنه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مصاحبه با240زائر و مجاور برآورد شد. به‌ منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله‌ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ‌های ناقص، 57 درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف و 48 درصد از افراد حاضر به مشارکت در قرض‌الحسنه بوده‌اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق اثر معنی‌دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله بر میزان تمایل به مشارکت تاثیر دارد. در مورد قرض‌الحسنه متغیر آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای مشارکت در قرض‌الحسنه اثر معنی‌دار دارد. احساس تعلق نسبت به شهر و محله و وضعیت اقتصادی خانواده، بر میزان تمایل به مشارکت تاثیر دارد. در حالی‌که اعتقاد به قرض‌الحسنه و متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی ، هم در مرحله اول -تصمیم به پرداخت- و هم در مرحله دوم -میزان تمایل به پرداخت-، پاسخگویان اثر معنی‌دار دارد. میانگین تمایل به مشارکت در قرض‌الحسنه هر نفر 7،450،000ریال و اوراق وقف 1،660،000 ریال برآورد شد.

کلمات کلیدی

, اوراق وقفی, قرض‌الحسنه, تامین مالی, نوسازی و بهسازی, بافت پیرامون حرم مطهر, فضاهای عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073282,
author = {جعفر زاده نجار, مرتضی and هوشمند, محمود and لطفعلی پور, محمدرضا and بهنامه, مهدی},
title = {بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع-},
journal = {اقتصاد و مدیریت شهری},
year = {2019},
volume = {17},
number = {17},
month = {March},
issn = {2345-2870},
pages = {23--39},
numpages = {16},
keywords = {اوراق وقفی، قرض‌الحسنه، تامین مالی، نوسازی و بهسازی، بافت پیرامون حرم مطهر، فضاهای عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع-
%A جعفر زاده نجار, مرتضی
%A هوشمند, محمود
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A بهنامه, مهدی
%J اقتصاد و مدیریت شهری
%@ 2345-2870
%D 2019

[Download]