رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (6), شماره (20), سال (2018-6) , صفحات (67-79)

عنوان : ( تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران )

نویسندگان: سیدمحمدجواد رضوی , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی وزارت ورزش و جوانان کشور جمهوری اسلامی ایران، در سا ل 1395 جامعة آماری پژوهش حاضر شامل 850 نفر بود. حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 265 نفر در نظر گرفته ش د . این پژوهش از نوع کاربردی بود و به شیوة پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازهگیری آزمودنی ها پرسشنامة راهبردهای توسعة منابع انسا نی -میرسپاسی و همکاران، 1388 - و پرسشنامههای کارآفرینی و توسعة سازمانی -طالب پور و رضوی، 1395 - بود که پایایی پرسشنامه ها 0 برآورد شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل / 0 و 82 /91 ،0/ به ترتیب 87 استفاده شد. نتایج تحلیل دادهها نشان داد راهبردهای توسعة منابع انسانی ب ر PLS مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار آماری کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی تأثیر معناداری داشت. همچنین کارآفرینی سازمانی بر توسعة سازمانی تأث یر معناداری داش ت . ازاین رو توجه به عوامل مؤثر بر توسعة منابع انسانی و ارتقای کارآفرینی سازمانی کارکنان عاملی مؤثر در ارتقای توسعة سازمانی بود.

کلمات کلیدی

, توسعه , کارآفرینی, کارکنان, منابع انسانی, ورزش و جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073284,
author = {رضوی, سیدمحمدجواد and طالب پور, مهدی},
title = {تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {20},
month = {June},
issn = {2423-3293},
pages = {67--79},
numpages = {12},
keywords = {توسعه ، کارآفرینی، کارکنان، منابع انسانی، ورزش و جوانان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران
%A رضوی, سیدمحمدجواد
%A طالب پور, مهدی
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2018

[Download]