همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2019-02-27

عنوان : ( بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری روستایی به عنوان راهکاری برای توانمندسازی روستاها و برخورداری از معیشت پایدار و بهبود رفاه زندگی روستاییان به عنوان یکی از فعالیتهای اقتصادی روستایی اثر گذار بر توسعه روستایی شناخته می شود. امروزه گردشگری روستایی در بسیاری ازکشورها رو به توسعه گذاشته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود .دلیل آن است که درچند دهه اخیر در برخی ازکشورها ، اقتصاد روستایی رو به رکود گذاشته که خود دور باطلی ازتنزل اقتصادی و افت برنامه های اجتماعی – اقتصادی را سبب شده است . این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ، کشاورزی ، دیگر بعنوان محور اصلی اقتصاد روستا محسوب نمی شود، لذا شناخت و استفاده از قابلیت های دیگر روستاها از جمله قابلیت های گردشگری در برخی از روستاها به بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و ...کمک می کند. این پژوهش به بررسی ظرفیتهای گردشگری روستاهای شهرستان قاین و نقش آن در توسعه روستایی منطقه پرداخته است.داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 332 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده از روستاهای هدف به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با انجام شده است. در پایان نیز راهکارهایی برای عملی شدن طرحهای گردشگری به منظور توسعه اقتصادی SWOT تکنیک روستایی بیان شده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری, توسعه روستایی, قاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073287,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین},
booktitle = {همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گردشگری، توسعه روستایی، قاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2019

[Download]