برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (22), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (1-29)

عنوان : ( واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان- )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حسنعلی جهانتیغ , مهدی معصومی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیامدهای منفی ناشی از مصرف مواد غذایی صنعتی و شیمیایی سبب شده‌اند که در عصر حاضر گرایش به محصولات ارگانیک افزایش یابد؛ با این ‌وجود یکی از عوامل مهمی که مانع موفقیت تولید محصولات ارگانیک می‌شود، محدودیت‌های بازاریابی این محصولات هستند که نمونه آن را می‌توان در روستاهای حاشیه دریاچه هامون مشاهده کرد. بر این ‌اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و الویت‌بندی محدودیت‌های بازاریابی کشت محصولات ارگانیک دریاچه‌‌ای است. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه نمونه شامل هفت روستای دارای کشاورزی ارگانیک -با 600 خانوار- است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 120 سرپرست خانوار به‌ عنوان‌ نمونه بررسی شدند. همچنین برای انجام مقایسه زوجی از نظرهای 10 کارشناس استفاده شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری T تک‌نمونه‌ای در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس، روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی -FAHP- و روش تحلیلی رتبه‌ای خاکستری -GRA- بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد که محدودیت‌های بازاریابی به سه مؤلفه محدود می‌شوند که در این‌ بین موانع سیاست‌گذاری با ضریب تأثیر 51/0 درصد در رتبه اول، موانع زیرساختی با ضریب تأثیر 40/0 درصد در رتبه دوم و عامل طبیعی با ضریب تأثیر 9/0 درصد در رتبه سوم قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون T تک‌نمونه‌ای نشان داد که در تمامی ابعاد به ‌جز موانع فنی -با میانگین 60/2-، محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک دریاچه‌ای بالاتر از میانه نظری -3- هستند.

کلمات کلیدی

, محدودیت‌های بازاریابی, محصولات ارگانیک, کشت دریاچه‌ای, دریاچه هامون, سیستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073289,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and جهانتیغ, حسنعلی and معصومی, مهدی},
title = {واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان-},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2019},
volume = {22},
number = {4},
month = {January},
issn = {1605-9689},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {محدودیت‌های بازاریابی، محصولات ارگانیک، کشت دریاچه‌ای، دریاچه هامون، سیستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان-
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جهانتیغ, حسنعلی
%A معصومی, مهدی
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2019

[Download]