همایش بین المللی آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب , 2018-01-30

عنوان : ( ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان مطالعه موردی: مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: منیر طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان آموز در محیط زبانی جدید هر روزه با مفاهیم و مؤلفه های نوینی در حوزه های مختلف زبانی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می شود که گاهی بسیاری از آنها در تعارض با عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعة او قرار دارد، مدرس زبان خارجی به عنوان یکی از نزدیک-ترین افراد به زبان آموز همواره مورد پرسش درباره چرایی این تعارضات قرار می گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی و توصیف سبک های حل تعارض مدرسان آموزش زبان فارسی در داخل ایران در مواجهه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان با استفاده از آمار توصیفی اجرا شد و سعی خواهد کرد سبک مناسبی برای مواجهه با این چالش ها ارائه نماید. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بوده و نتایج بدست آمده نشان داد که در رویارویی با بروز چالش، سبک همراهانه سبک غالب مدرسان در مواجهه با تعارضات فرهنگی اجتماعی فارسی آموزان است و دومین فراوانی متعلق به شیوه سلطه گرانه بوده است. اگرچه سبک مصالحه گرانه، سبکی بینابینی است، ولی جزء حداقل انتخاب های مدرسان بوده است.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, تعارض فرهنگی, سبک, مدرس زبان فارسی, فارسی آموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073296,
author = {طاهری, منیر},
title = {ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان مطالعه موردی: مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {همایش بین المللی آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرهنگ، تعارض فرهنگی، سبک، مدرس زبان فارسی، فارسی آموز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان مطالعه موردی: مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد
%A طاهری, منیر
%J همایش بین المللی آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب
%D 2018

[Download]