هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2018-05-08

عنوان : ( بررسی جوانهزنی گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis -L.- Schrad )

نویسندگان: نسترن کهرم , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط بیابانی در راستای اهداف احیای پوشش گیاهی، امری ضروری است و موفقیت در احیای گونه‌های گیاهی، وابسته به بوم‌شناسی گیاهان می‌باشد. گیاه هندوانه ابوجهل با نام علمی Citrollus colocynthis گیاهی دارویی با خصوصیاتی چون مقاومت بسیار زیاد به خشکی و شوری، فرسایش بادی، خاک‌های قلیایی از خصوصیات ارزشمند این گونه است. در این تحقیق، جوانه‌زنی بذر آن در محیط آزمایشگاه مطالعه شد. بهترین نتیجه سرعت جوانه‌زنی در تیمار دمایی 25-40 درجه که با دمای میانگین حداکثر تیر ماه گناباد که اواخر جوانه‌زنی و شروع رشد رویشی گیاه در عرصه طبیعی است، تشابه دارد، که در حواشی کویر نیز با گرم شدن هوا در اواخر خرداد ماه شرایطی با این دامنه دمایی ایجاد شده و جوانه زنی می‌تواند اتفاق بیافتد. و بیشترین تعداد جوانه در تیمار 32-15 با پیشتیمار سرمادهی مرطوب اتفاق افتاد که 98% جوانهزنی مشاهده گردید. که دمای اول فصل جوانهزنی گیاه در عرصه مورد مطالعه بود، لذا میتوان دریافت بذور جوانه زده تحت این دما اگر به سرعت به شرایط مطمئنی جهت استقرار و دوام نرسند؛ در اثر کمبود منابع آبی در تیر و مرداد از بین خواهند رفت. کما اینکه تکثیر گیاه بیشتر از طریق ساقههای جانبی طوقههای سال قبل اتفاق میافتد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, خاکهای قلیایی, جوانهزنی بذر, رانکایر, تکثیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073300,
author = {کهرم, نسترن and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {بررسی جوانهزنی گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis -L.- Schrad},
booktitle = {هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گیاه دارویی، خاکهای قلیایی، جوانهزنی بذر، رانکایر، تکثیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جوانهزنی گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis -L.- Schrad
%A کهرم, نسترن
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2018

[Download]