پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2019-02-20

عنوان : ( بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها )

نویسندگان: مهدیه مهدوی میمند , بهروز فتحی هفشجانی , عبداله جمشیدی , بابک خرمیان طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و اهداف: ورم پستان باعث ایجاد ضررهای اقتصادی فراوانی در صنعت گاو شیری می‌گردد. طی سال‌های اخیر، نقش باکتری اشرشیاکلی در ایجاد ورم پستان برجسته‌تر شده است. استفاده از فلوروکینولون ها به‌ویژه در موارد حاد ورم پستان اشرشیاکلی، توصیه‌شده است. بروز مقاومت باکتری نسبت به این آنتی‌بیوتیک‌ها رو به گسترش سریع است. در مطالعه حاضر مقاومت اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان نسبت به فلوروکینولون ها و جهش‌های ژن‌های gyrA و parC در جدایه های مقاوم بررسی گردید. مواد و روش کار: مقاومت 60 جدایه اشرشیاکلی نسبت به برخی از فلوروکینولون ها با استفاده از روش انتشار از دیسک تعیین گردید. تعیین جهش در ناحیه تعیین‌کننده مقاومت به کینولون ها در ژن‌های gyrA و parC جدایه های اشرشیاکلی مقاوم، از طریق تکثیر این ژن‌ها در واکنش PCR و بررسی توالی نوکلئوتیدی محصول بررسی گردید. نتایج: از 60 جدایه موردبررسی، تعداد 12 جدایه -20%- دارای مقاومت نسبی به فلوروکینولون ها بودند و سایر جدایه ها مقاوم نبودند. میزان مقاومت نسبی در برابر انروفلوکساسین 15%، لووفلوکساسین 3.33%، افلوکساسین 16.7%، نورفلوکساسین 15% و سیپروفلوکساسین 3.33% بود. جدایه دارای بیشترین میزان مقاومت دارای جهش خاموش در ژن gyrA در کدون های 91 و 100 بود و در ژن parC جهش خاموش در کدون 91 و 157 و 159 و جهش در کدون 180 وجود داشت. نتیجه‌گیری: طبق نتایج حاصل از مطالعه حاضر، باکتری اشرشیاکلی نمونه‌های ورم پستان کلی فرمی گاوها در مشهد، مقاومت پایینی به آنتی‌بیوتیک‌های ذکرشده دارند، بنابراین این آنتی‌بیوتیک‌ها هنوز در درمان گاوهای مبتلابه ورم پستان کلی فرمی مؤثر می‌باشند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: اشرشیاکلی, ورم پستان کلی فرمی, مقاومت به فلوروکینولون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073309,
author = {مهدوی میمند, مهدیه and فتحی هفشجانی, بهروز and جمشیدی , عبداله and خرمیان طوسی, بابک},
title = {بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: اشرشیاکلی، ورم پستان کلی فرمی، مقاومت به فلوروکینولون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها
%A مهدوی میمند, مهدیه
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%A جمشیدی , عبداله
%A خرمیان طوسی, بابک
%J پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2019

[Download]