پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2018-07-15

عنوان : ( تاثیر دو نوع ریکاوری فعال و غوطه وری در آب سرد متعاقب تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: مهسا سالخورد , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه و هدف: فعال کردن بافت چربی قهوه‌ای و بررسی سوخت و ساز چربی می‌تواند رویکرد جدیدی در کاهش مشکلات مربوط به چاقی فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر، مقایسه اثر حاد ترکیب تمرین – سرما برسطوح سرمی آیریزین و کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزن بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه‌تجربی، 15 زن جوان دارای اضافه وزن 20تا 30 سال با نمایه توده بدن 45/1±17/27 کیلوگرم بر متر مربع به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و در یک گروه تجربی قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل تمرین تناوبی شدید برروی دوچرخه ثابت به مدت 32 دقیقه در جلسه اول، در شروع برنامه 9 دقیقه گرم کردن و سپس تمرین تناوبی به صورت 4تناوب 3دقیقه با شدت 90درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و 3 تناوب دودقیقه‌ای با شدت 30 وات دربین آن و در نهایت 5 دقیقه سرد کردن بود. جلسه دوم شامل 15 دقیقه غوطه‌وری در آب 15 درجه سانتی‌گراد و جلسه سوم، ابتدا پروتکل تمرین تناوبی شدید و سپس غوطه‌وری در آب سرد بود. نمونه‌گیری خونی در هر سه جلسه بلافاصله قبل و بعد از اجرای آزمون -درکل در 6 نوبت- اندازه‌گیری شد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شاپیرویک استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، اثر جلسه در هر زمان جداگانه با آزمون تی زوجی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که سطح سرمی آیریزین در جلسه تمرین تناوبی شدید، غوطه‌وری در آب سرد و ترکیب تمرین-سرما به طور معنی‌دار افزایش داشت -05/0> P-. همچنین سطح سرمی کورتیزول در دوجلسه تمرین تناوبی شدید و غوطه‌وری در آب سرد افزایش معنی‌دار یافت -05/0>P -. ولی در جلسه ترکیب تمرین- سرما تغییر معنادارنداشت -05/0

کلمات کلیدی

, تمرین تناوبی شدید, غوطه‌وری در آب سرد, آیریزین , کورتیزول, زنان جوان دارای اضافه وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073310,
author = {سالخورد, مهسا and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر دو نوع ریکاوری فعال و غوطه وری در آب سرد متعاقب تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه وزن},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین تناوبی شدید،غوطه‌وری در آب سرد،آیریزین ، کورتیزول، زنان جوان دارای اضافه وزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دو نوع ریکاوری فعال و غوطه وری در آب سرد متعاقب تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه وزن
%A سالخورد, مهسا
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2018

[Download]