اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2019-01-30

عنوان : ( بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد )

نویسندگان: طاهر مسلم سلمان , علیرضا کریمی , ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی به اطلاعات دقیق مربوط به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک یک منطقه در جهت تصمیمگیری برای بهبود حاصلخیزی خاک یا جلوگیری از آلودگی خاک ضروری است. به همین منظور برای شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قسمتی از اراضی آبرفتی رودخانه دجله، مزارع الصویره واقع در استان الواسط عراق، نزدیک به شهر بغداد، تعداد 100 نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتیمتری خاک، با فاصله 1000 متری تهیه شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مثل EC، pH، درصد کربن آلی، کربنات کلسیم معادل، رس، سیلت و شن خاک اندازه‌گیری شد، در نهایت نقشه پراکنش پارامترهای اندازه‌گیری شده با استفاده از نرم افزار Arc GIS نسخه 2/10 ترسیم شد. با توجه به نتایج بدست آمده منطقه مورد مطالعه دارای خاکی نسبتاً شور، با میانگین EC برابر با 3/5 دسی زیمنس بر متر، با بافتی رسی است که با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی و تبخیر زیاد در منطقه و همچنین شور بودن آب مورد استفاده برای آبیاری خطر شور شدن و غیر قابل کشت شدن این اراضی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, نقشه‌برداری خاک, شوری خاک, زمین‌آمار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073320,
author = {مسلم سلمان, طاهر and کریمی, علیرضا and ابراهیم},
title = {بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران},
year = {2019},
location = {باوی, ايران},
keywords = {نقشه‌برداری خاک، شوری خاک، زمین‌آمار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد
%A مسلم سلمان, طاهر
%A کریمی, علیرضا
%A ابراهیم
%J اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
%D 2019

[Download]