کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (22), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (1-22)

عنوان : ( تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعات )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , فاطمه سادات برید نیک پور , یاسر آسمان دره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی انجام شد. این پژوهش با روش «توصیفی- پیمایشی» انجام گرفت. پس از استخراج برخی از مهمترین عوامل موثر بر بازنشر پیام‌ها در رسانه‌های اجتماعی بر پایه مطالعه اکتشافی، الگوی مفهومی پژوهش طراحی و پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 400 پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد که 366 پرسشنامه مبنای تحلیل داده‌ها قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که هر چهار فرضیه تایید شد. تحلیل داده‌ها نشان داد درگیرکردن «احساسات»، «بعد اجتماعی»، «ارزش کاربردی پیام» و «نوع‌دوستی» بر بازنشر پیام تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارند. در یک جمع‌بندی کلی از متغیرهای مورد مطالعه می‌توان گفت که احساسات، بعد اجتماعی، ارزش کاربردی پیام و نوع‌دوستی به‌عنوان متغیرهای مهم و تاثیر‌گذار بر بازنشر پیام در رسانه‌های اجتماعی ایفای نقش می‌کنند. از این‌رو، سازمان‌های غیرانتفاعی چنانچه بخواهند صدایشان در میان انبوه پیام‌های اطلاعاتی که هر لحظه در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند؛ شنیده شود باید واکنش‌های احساسی چندگانه‌ای را در افراد برانگیزند تا اطمینان پیدا کنند پیام آن‌ها در محملهای اطلاعاتی گوناگون بارها و بارها دیده خواهد شد. همچنین باید از طریق پررنگ کردن بعد اجتماعی پیام با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.

کلمات کلیدی

بازاریابی ویروسی اطلاعات؛ بازنشر پیام؛ سازمان غیرانتفاعی؛ رسانه‌های اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073332,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and برید نیک پور, فاطمه سادات and آسمان دره, یاسر},
title = {تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعات},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {4},
month = {January},
issn = {1680-9637},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {بازاریابی ویروسی اطلاعات؛ بازنشر پیام؛ سازمان غیرانتفاعی؛ رسانه‌های اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعات
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A برید نیک پور, فاطمه سادات
%A آسمان دره, یاسر
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2019

[Download]