مدیریت شهری, دوره (17), شماره (53), سال (2019-3) , صفحات (159-176)

عنوان : ( آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر- )

نویسندگان: سیدمحمد باخرزی قزالحصار , براتعلی خاکپور , امید علی خوارزمی , آرزو حبیبی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چارچوب سـازمانی توسـعه شـهری به همـراه مجموعـهای از وظایف، نقشها و عملکردهـا در قالـب برنامههـای مـدون و نتایـج آن در فضاهـای شـهری، مدیریـت شـهری نـامدارد. سـازمانها و نهادهـای درگیـر در فرایندهـای مدیریـت شـهری علیرغم تفاوت در سـاختارها و کارکردها ناگزیـر از ارتباط و تعامـل بایکدیگـر نخواهنـد بـود. طرحهـا و برنامههـای توسـعه شـهری در بسـیاری از مـوارد وجـه مشـترک و یکـی از علـل ارتباطـات بیـن سـازمان- های مدیریت شـهری هسـتند. هـدف ایـن پژوهش آسیبشناسـی تعاملات سـازمانهای مدیریت شـهری در برنامههای توسـعه کلانشـهر مشـهد است. جامعـه آمـاری تحقیق 66نفر از اعضای سـازمانهای مورد مطالعه میباشـد و تمـام جامعـه آماری مـورد سرشـماری قرارگرفته اسـت. دادههـای تحقیق عـلاوه بـر روش کتابخانـه-ای، بـه صـورت میدانی با اسـتفاده از پرسـشنامه محقـق سـاخته شـامل 5بعـد اصلـی، و 65شـاخص از جامعـه آمـاری اخـذ شـده اسـت این پژوهش بـا توجه به ماهیـت و اهداف ایـن پژوهش تحلیلی- توصیفی و از نوع پیمایشـی و از نظر هدف، کاربردی میباشـد . و با اسـتفاده از نرمافزارهـای SPSSو Excelتجزیـه و تحلیـل شـدهاند. نتایـج نشـان داد، تمامـی شـاخصهای مورد بررسـی شـامل، قانونـی -با میانگیـن:،-2.33 سـازمانی -با میانگیـن: ،-2.49سیاسـتگذاری -با میانگیـن: ،-2.27مدیریتی -بـا میانگیـن: -2.33و فرهنگی -بـا میانگین: ،-2.62در تعاملات سـازمانهای مـورد مطالعـه نامطلـوب هسـتند. مهمتریـن ابعـاد تاثیرگـذار بـر تعامـلات، نخسـت بعـد قانونی -میانگین: ،-4.04سـپس بعد مدیریتـی -میانگین:،-3.9 سـازمانی - ،-3.84سیاسـتگذاری - -3.82و فرهنگـی - -3.81امتیازدهـی شـدهاند. همچنیـن مشـخص شـد بین میـزان امتیاز ابعـاد مؤثـر در هر یک از سـازمانهای مـورد مطالعـه تفـاوت وجـود دارد و نیـز بیـن وضـع موجود و میـزان تأثیـر ابعـاد در هـر یک از سـازمانهای مـورد مطالعه شـکاف قابل توجهـی مشـاهده گردید.

کلمات کلیدی

, مدیریـت شـهری, ارتباطـات سـازمانی, کلانشـهر مشـهد, طرحهـای توسـعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073342,
author = {باخرزی قزالحصار, سیدمحمد and خاکپور, براتعلی and خوارزمی, امید علی and حبیبی راد, آرزو},
title = {آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر-},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2019},
volume = {17},
number = {53},
month = {March},
issn = {1607-2227},
pages = {159--176},
numpages = {17},
keywords = {مدیریـت شـهری، ارتباطـات سـازمانی، کلانشـهر مشـهد، طرحهـای توسـعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر-
%A باخرزی قزالحصار, سیدمحمد
%A خاکپور, براتعلی
%A خوارزمی, امید علی
%A حبیبی راد, آرزو
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2019

[Download]