پژوهش های عقلی نوین, دوره (2), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (9-29)

عنوان : ( خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی )

نویسندگان: حجت اسعدی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مسئله که آیا علم حضوری که از آن به عنوان سنگ بنای معرفت بشری یاد می‌شود، قابل اتصاف به صدق ‏و کذب هست و می‌توان روزنه‌هایی برای ورود خطا بدان، یافت یا نه، معمولا با پاسخ منفی از سوی ‏فیلسوفان مسلمان روبه‌رو است، اما در این نوشته بر خلاف دیدگاه مشهور حکما که علم حضوری را به دلیل ‏فقدان واسطه و فاصله، خطاناپذیر می‌دانند، با روش تحلیلی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گام نخست با ‏اثبات حضوری بودن مشاهدات و مکاشفات عرفانی و در گام بعد با اثبات وجود خطا در مشاهدات عرفانی ‏و در برخی موارد وجود خطا در خود علم حضوری، خطاپذیر بودن این علم دست‌کم در مورد انسان اثبات ‏می‌شود، اما اثبات این مسأله موجب اسقاط حجیت و اعتبار علوم حضوری نمی‌شود، بلکه معیار حجیت در ‏این ساحت از معرفت بشری عبارت است از رعایت شرط روش‌مندی و سلوک عقلایی که مورد پذیرش ‏دانشمندان این علم است.‏

کلمات کلیدی

علم حضوری؛ علم حصولی؛ مشاهده؛ مکاشفه؛ خطاپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073345,
author = {اسعدی, حجت and حسینی, سیدمرتضی},
title = {خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی},
journal = {پژوهش های عقلی نوین},
year = {2018},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۵۸۸-۲۶۱۹},
pages = {9--29},
numpages = {20},
keywords = {علم حضوری؛ علم حصولی؛ مشاهده؛ مکاشفه؛ خطاپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی
%A اسعدی, حجت
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های عقلی نوین
%@ ۲۵۸۸-۲۶۱۹
%D 2018

[Download]